Forskningsrapport

Konjukturrådets rapport 1992. Tillväxt utan gränser

Ekonomisk kris och Europeisering.

Sverige står inför stora utmaningar när den djupaste ekonomiska nedgången under efterkrigstiden sammanfaller med en snabb Europa-anpassning. Med utgångspunkt i det aktuella ekonomiska läget behandlar rapporten en rad centrala frågor för den ekonomiska politiken: Är Sverige konkurrenskraftigt inför öppnandet av gränserna? Är underskottet i bytesbalansen ett hot mot framtiden? Vad händer med skatterna och socialförsäkringssystemet i ett integrerat Europa? Måste Sverige fortsätta att släpa efter i tillväxt? Hur kan det svenska humankapitalet utvecklas och tillvaratas bättre?