Forskningsrapport

NBER-rapporten II. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen

I början av 1990-talet inbjöds nio världsledande amerikanska nationalekonomer att tillsammans med svenska kollegor granska den svenska välfärdsstaten. Syftet var att få ett kvalificerat ”utifrånperspektiv” på de alltmer påträngande strukturproblemen i svensk ekonomi. Resultatet blev den s k NBER-rapporten Välfärdsstat i omvandling. Den lika skarpsinniga som lågmälda analysen i rapporten lyfte fram den grundläggande konflikten mellan välfärdsstatens utjämningssträvanden och ekonomisk effektivitet och tillväxt. Den pekade också på det omvandlingstryck detta skapade.

Vad har hänt sedan dess? Hur har de problem som identifierades för drygt tio år sedan hanterats – eller möjligen inte hanterats? I denna rapport följer flertalet av de ursprungliga författarna upp sin tidigare analys. De konstaterar att Sverige har återhämtat sig från den djupa nedgången i början av 1990-talet men många strukturproblem kvarstår och globaliseringen fortsätter att utmana välfärdsstaten.

Rapporten bygger på ett samarbete mellan SNS och den ansedda amerikanska forskningsorganisationen National Bureau of Economic Research (NBER).