Forskningsrapport

Reklamens makt över medierna

Om den växelverkan mellan reklam och medier som skapar massmedier.

Framställningen omspänner en lång period av massmedieutveckling, från folkliga dagstidningar och riksspridda veckotidningar på 1800-talet och deras fortsatta popularisering under 1900-talet, via filmens utbredning med hjälp av produktplaceringar under 1900-talets början, radio för den breda publiken från 1960-talet och den internationella televisionen därefter, till dagens MTV-format, gratistidningar och internet.

Det handlar också om vikten av att i denna växelverkan inte skada allmänhetens förtroende för massmedierna, vilket är ett påtagligt problem vid egenreklam, sponsring, produktplacering och andra former av s.k. inbäddad marknadsföring. Även statsmakternas roll i massmedieutvecklingen uppmärksammas.