Den åttafaldiga vägen

Per Molander

Stat och kommun har under 1900-talet påtagit sig ett mycket stort antal uppgifter i samhället. De offentliga utgifterna i relation till bruttonationalprodukten uppgick i början av 90-talet till över 70 procent. Under den ekonomiska återhämtningen har siffran sjunkit men ligger fortfarande väl över 60 procent.

denattafaldigavagen.pdf 588,6 KB PDF

Boken har skrivits som ett hjälpmedel att strukturera diskussionen om det offentliga åtagandet. Vad skall staten och kommunerna syssla med? Är politiken effektiv på de områden där man i dag är verksam? Bokens angreppssätt ger:

  • en systematisering av diskussionen kring motiven för offentliga insatser
  • en förutsättningslös prövning av de offentliga åtagandena
  • ett instrument för utvärdering
  • ett underlag för fördelningen av ansvaret mellan stat och kommun.

Boken är i första hand skriven för utredare inom stat, kommun och landsting. Den är också tänkt att kunna användas som introduktion i tillämpad offentlig ekonomi på universitet och högskolor. Den tillämpar ett ekonomiskt synsätt men förutsätter inga ekonomiska förkunskaper.

Per Molander är tekn dr och var 1997-2002 forskningsledare vid SNS. Han var tidigare huvudman vid Finansdepartementets budgetavdelning och ansvarig för reformeringen av den statliga budgetprocessen.