Den globala nationalismen. Nationalstatens historia och framtid, 2 upplagan

Sverker Sörlin Uffe Østergård Björn Hettne

Publikation 2006.09.21

Här tolkar författarna nationalismens långa historia och förklarar varför den fortlevt och rentav förstärkts i globaliseringens tidevarv. Boken beskriver även de aktuella händelserna, liksom de politiska strukturer som nationalismen ingår i. Den lyfter fram ideologierna och hjältarna, krigen och upproren, men också myterna och minnena. Den utforskar nationalismens gåtfulla inre, den känsla av lojalitet och sammanhållning som många föraktar och andra är beredda att dö för.

I den första upplagan hävdade författarna att nationalismens betydelse skulle tillta. I förordet till denna andra och utvidgade upplaga skriver de: ”På det hela taget tycker vi att utvecklingen bekräftat vår hypotes – i hela världen, från karikatyrstridernas Danmark och EMU-motståndets Sverige till de blodiga inbördeskrigens Tjetjenien, Kashmir och Sri Lanka.” De senaste årens utveckling analyseras i en efterskrift, som också placerar boken i relation till ny forskning och debatt.