Den svenska fastighetskrisen

Dwight M. Jaffee

I början av 1990 talet kom den mycket positiva utvecklingen på bostadsmarknaden att skarpt vända ned. I boken presenterar Dwight M. Jaffee förslag som kortsiktigt kan dämpa krisen och långsiktigt kan bidra till att förhindra att nya kriser uppkommer.

Under andra hälften av 1980-talet bidrog den höga tillväxten, den låga realräntan, de goda kreditmöjligheterna, de höga subventionerna och skattesystemet till en omfattande nybyggnation och en snabb ökning av priserna på såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Omkring 1990 började dessa faktorer förändras och en kris uppstod på fastighetsmarknaden, som vi ännu inte återhämtat oss från.

I boken analyserar Dwight M. Jaffee denna utveckling ur ett marknadsekonomiskt perspektiv genom att behandla fastighetsmarknaden som en vanlig marknad där utbud och efterfrågan bestämmer priser och produktion. Analysen utmynnar i förslag ämnade att förbättra situationen och förhindra framväxten av framtida kriser.