Diskriminering

Hans Ingvar Roth

Publikation 2008.10.30

Diskriminering av skilda slag finns i de flesta länder runt om i världen i dag och berör många människors liv på ett dramatiskt sätt.

Denna bok syftar till att förklara vad diskriminering är, varför vissa grupper särskilt råkat ut för diskriminering, hur deras diskrimineringsförhållanden skiljer sig åt samt varför diskriminering är fel och hur den bäst kan motverkas.

En kort historisk tillbakablick beträffande diskrimineringens uttrycksformer i historien presenteras jämte några reflektioner kring tänkbara framtidsscenarier. I fokus för framställningen står exempel från Sverige och Europa.

Pocketbiblioteket, nr 35.

Recensioner

Som helhet är boken en bra spegling av den debatt som förs om diskriminering, och texten är läsvänlig om än något repetitiv ibland. För den som vill fundera vidare om diskriminering är den en bra utgångspunkt.

Per-Åke Walton, BTJ