Effekter av anställningsskydd. Vad säger forskningen?

Per Skedinger

Lagstiftningen om anställningsskydd är en av de mest kontroversiella institutionerna på arbetsmarknaden. Bland politiker och organisationsföreträdare finns starka föreställningar om anställningsskyddets effekter och uppfattningarna går ofta isär.

rapport-effekter-av-anstallningsskydd.pdf 445,4 KB PDF

Här ger Per Skedinger en innehållsrik överblick över den snabbt växande och omfattande nationalekonomiska forskningen på området. Forskningen är inte bara inriktad på om lagstiftningen uppfyller sitt primära syfte – att minska risken att bli uppsagd från en anställning. Forskningen belyser även mer indirekta effekter som inte lika ofta uppmärksammas i debatten. Till dessa hör effekter på sysselsättningens och arbetslöshetens nivå och fördelning bland olika grupper, strukturomvandling, produktivitet och upplevd trygghet på arbetsmarknaden.

Under senare år man också börjat ställa mer grundläggande frågor i forskningen. Varför finns lagstiftat anställningsskydd? Varför finns det så stora skillnader mellan länder i lagstiftningens styrka och varför är dessa skillnader så stabila över tiden? I boken diskuteras forskningens förtjänster och brister och i vilken grad forskningsresultaten är tillämpliga på svenska förhållanden.

Recensioner

Skedingers välskrivna och vetenskapligt präglade bok bör inspirera till debatt vid bl.a. chefsutbildningar och inom facklig verksamhet.

Inge Ohlsson, BTJ