Ekonomer: Kvinnor på ledande poster bör ha kvinnliga kollegor

Kvinnor är mindre villiga än män att leda grupper, i synnerhet om de är mansdominerade. Men det beror inte på att kvinnor är ointresserade av att ha ledande befattningar. Könsstrukturer spelar roll i alltifrån arbetsgrupper till styrelserum, skriver nationalekonomerna Eva Ranehill och Anna Sandberg i en ny SNS-rapport.

SNS Analys 90. Hur påverkas kvinnors ledarskap av gruppens könssammansättning 238,8 KB PDF

Trots strävan efter jämställdhet har färre kvinnor än män högavlönade yrken och ledande positioner. Det är en viktig förklaring till lönegapet mellan könen. I rapporten Hur påverkas kvinnors ledarskap av gruppens könssammansättning? söker Eva Ranehill och Anna Sandberg svar på om könsstrukturer kan vara hinder för jämställdhet.

Utifrån ett stort experiment där deltagarna slumpvis hamnade i mans- eller kvinnodominerande grupper, ser Ranehill och Sandberg betydande könsskillnader i viljan att ha en ledande roll. På en tiogradig skala var tio det vanligaste svaret för män, vilket angavs av 27 procent av männen. För kvinnor var det vanligaste svaret ett, vilket angavs av 17 procent av kvinnorna. Skillnaden verkar bero på att kvinnor och män har, och anser sig ha, olika förutsättningar och stöd för ledarskap.

»I studien är kvinnor mindre inflytelserika, skattar sin prestation lägre, och förväntar sig mindre stöd i valet av ledare än män. Dessa skillnader förstärks i mansdominerade miljöer och bidrar till kvinnors lägre vilja att leda«, säger Eva Ranehill, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Enligt studien verkar dagens könsstrukturer i sig kunna hindra kvinnor i karriären.

»För enskilda kvinnor i mansdominerade miljöer är det troligtvis bättre att arbeta tillsammans med andra kvinnor än att spridas ut ensamma i olika grupper. Det kan vara värt att tänka på vid utformning av alltifrån arbetsgrupper till regler för hur bolagsstyrelser ska se ut. Våra resultat talar för att det är bättre att besluta om en viss andel kvinnor eller män än att enbart kräva att det finns någon person av det underrepresenterade könet«, säger Anna Sandberg, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Resultaten stöds av påföljande forskning om kvinnors roll i grupper där män är i majoritet. Att en miljö är mansdominerad verkar försämra kvinnors inflytande, utvärderingar och självförtroende samt göra dem mer benägna att lämna miljön.

om rapporten

Rapporten bygger på ett experiment med 580 schweiziska studenter. Deltagarna slumpades till grupper med antingen en majoritet kvinnor eller en majoritet män. Efter att tillsammans ha löst en gruppuppgift fick gruppmedlemmarna indikera hur gärna de ville leda sin grupp i en påföljande gruppuppgift, varefter en gruppledare utsågs. Under studiens gång mättes utöver ledarskapsvilja också deltagarnas prestation på uppgiften, deras inflytande i gruppen, deras förväntade prestation samt deras förväntade och faktiska stöd i valet av ledare.

om författarna

Eva Ranehill har en delad tjänst som professor i nationalekonomi vid Lunds universitet samt lektor vid Göteborgs universitet.

Anna Sandberg är forskare på Institutet för social forskning på Stockholms universitet.