Etik och finanser

Lars Bergkvist Richard Wahlund Karl-Erik Wärneryd

Under 1990-talets första år har många uppseendeväckande brott mot vedertagna normer uppdagats inom finansvärlden. Det visar på vikten av en diskussion kring etikens roll inom det finansiella området.

Somliga kritiker hävdar att det behövs nya, strängare regler för att komma tillrätta med oetiska beteenden på finansiella marknader. Andra ser förekomsten av olämpliga beteenden som en fråga om personlig moral och individuellt ansvar. Denna bok syftar till att stimulera till en nyanserad diskussion av etiska problem kopplade till det finansiella området genom att anknyta till en klassisk etikdiskurs samt genom att presentera en psykologiskt förankrad bild över hur aktörer på en marknad fattar beslut och utför handlingar.

Bokens huvudbudskap är: tänk efter före!