Försäkringsmarknaden

Lars Hörngren Staffan Viotti

Försäkringsbolagens riskhantering, samhällsfunktion och framtida reglering.

Försäkringsbranschen är stadd i förändring, till stor del på grund av de finansiella marknadernas expansion. I boken analyseras dessa förändringar utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Bland annat beskrivs verksamheten i liv- och sakförsäkringsbolagen. Tonvikten ligger på analysen av de finansiella risker som de övertar från försäkringstagarna. Vidare diskuteras behovet av särskild reglering och tillsyn av försäkringssektorn. Författarna skisserar ett regelverk och tillsynsprinciper vilkas huvudsyfte är att kombinera ett grundläggande konsumentskydd med både konkurrens och valfrihet.