John Maynard Keynes

Lars Pålsson Syll

Publikation 2007.10.02

John Maynard Keynes (1883–1946) är en av de mest inflytelserika ekonomerna i vår tid. Keynes var en förgrundsfigur i det engelska kulturlivet under mellankrigstiden. Han var knuten till King´s College vid Cambridge University och tillhörde Bloomsburygruppen av konstnärer och intellektuella. Han tolkade 1930-talets depression och arbetslöshet som resultatet av otillräcklig efterfrågan och utmynnade i rekommendationer av bland annat ökade statsutgifter och en underbalanserad budget.

Redan under första världskriget var han rådgivare åt den brittiska regeringen, då han skarpt kritiserade det stora skadeståndet som Versaillefreden ålade Tyskland att erlägga. Han hade stort inflytande, som förhandlare vid Bretton-Woodskonferensen, på hur efterkrigstidens valutasystem utformades.

Pocketbiblioteket, nr 28.