Konjukturrådets rapport 1996. Vad vill Sverige med EU?

Nils Lundgren Carl B Hamilton Ulf Jakobsson Lars Jonung Niels Thygesen

EU står inför omvälvande förändringar. Vad innebär östutvidgningen? Blir valutaunionen av enligt utsatt tidtabell? Bör finanspolitiken flyttas till EU-nivå?

I mars 1996 börjar EU:s regeringskonferens, där EU-länderna under ett drygt år framåt ska dryfta förändringar i EU:s institutioner och samarbetsformer. Konferensen aktualiserar flera avgörande frågor för det Europeiska samarbetet. Årets rapport analyserar bland annat EU-samarbetets institutionella bärkraft, framtiden för valutaunionen, möjliga vägar att fördjupa integration och subsidiaritetsprincipens fortsatta utformning.