Nationalism

Sverker Sörlin

Publikation 2006.09.15

Denna skrift har tillkommit i syfte att göra fenomenet nationalism mer begripligt för en bred krets av läsare. Detta ter sig alltmer angeläget mot bakgrund av den globala spridningen av dels nationalismens idéer, dels nationalstaten som den helt dominerande politiska, och demokratiska, organisationsformen.

De allra flesta av vår världs väpnade konflikter präglas på ett eller annat sätt av nationalism. Nationalism påverkar opinioner över hela världen och gör motstånd mot europeisk integration och framväxten av mångkulturella samhällen. Nationalism är på nytt en kraft att räkna med, till de flestas förvåning, mångas förtret och andras förtvivlan.

Pocketbiblioteket, nr 21.