Ny SNS Analys: Tydligt samband mellan kvalitet på skolledning och elevprestationer

Det finns ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Det visar en internationell forskningsstudie av Stanfordprofessorn Nicholas Bloom i samarbete med tre andra forskare. Studien omfattar 1 800 skolor i åtta länder. En annan slutsats är att friskolor utmärker sig genom att ha en högre kvalitet på ledningsarbetet.

Studien bygger på strukturerade intervjuer med rektorer vid 1 800 skolor i Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Undersökningen studerade olika mått på ledningskvalitet: förmåga att definiera tydliga mål, strategier för att rekrytera och behålla bra lärare och system för att dokumentera och sprida goda exempel från erfarenheter i klassrummen.

Studien visar på ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Skolor med en högre kvalitet på ledning och styrning uppvisar bättre elevresultat. Sambandet är minst dubbelt så starkt som det mellan lärarnas kompetens och elevresultat och hela tio gånger starkare än kopplingen mellan klasstorlek och elevresultat.

I undersökningen studerades också skillnader mellan friskolor, offentligt drivna skolor och privata skolor. Friskolor utmärker sig med högre poäng på styrnings- och ledningskvalitet än både skolor i offentlig regi och helt privata skolor.

– Vi ser att friskolorna utmärker sig särskilt vad gäller ledarskap och ansvarsutkrävande. Det är vanligare att rektorer vid fristående skolor har en långsiktig strategi för skolan. De hålls också i högre grad ansvariga för elevernas prestationer av skolornas huvudmän, säger Nicholas Bloom.

Rapportens författare

Nicholas Bloom, professor i nationalekonomi, Stanford University
Renata Lemos, fil.dr i nationalekonomi, Cambridge University och Centre for Economic Performance, London School of Economics
Raffaella Sadun, fil.dr i nationalekonomi, Harvard University
John Van Reenen, professor i nationalekonomi, London School of Economics

Kontakt

Nicholas Bloom, nbloom@stanford.edu
Renata Lemos, R.Lemos@lse.ac.uk

Pressfrågor: kontakta Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 070–382 20 95