Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. Tre forskare presenterar några av de senaste rönen.

Den sårbara staten. En forskningsöversikt om hur organiserad brottslighet påverkar stat och kommun

Carina Gunnarson, docent i statskunskap, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och affilierad till statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet

Mot nettonollutsläpp – hur kan koldioxidavskiljning bidra?

Filip Johnsson, professor i energisystem vid Chalmers tekniska högskola

Covid-19 på äldreboenden – personalens erfarenheter

Sara Erlandsson, lektor i socialt arbete, Stockholms universitet

Vad gör SNS referensgrupper?

Helena Markstedt, Public Affairs-ansvarig för Arla Sverige, och Kristin Magnusson Bernard, vd för Första AP-fonden, ger en inblick i hur referensgrupperna till SNS forskningsprojekt arbetar.

Mikael Witterblad, forskningschef på SNS, leder samtalet