Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur

Göran Cars Hans Lind Thomas Kalbro

Varför byggs det så få bostäder och så lite infrastruktur i Sverige trots så stor efterfrågan? Och hur skulle en ökning av byggandet bli möjligt?

2013-11-12_nya_regler_for_okatrapport.pdf 2,8 MB PDF

Svar ges i en ny forskningsrapport från SNS, Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur, av KTH-professorerna Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind.

I rapporten presenteras en rad förslag för att förbättra det svenska systemet för planering av bostadsbyggande och infrastruktur:

  • Avskaffa det kommunala planmonopolet. Kommunernas starka ställning i markfrågor ger upphov till ineffektiva lösningar där kommunala intressen hävdas på bekostnad av det regionalt och nationellt önskvärda.
  • Röj upp bland riksintressena. Under senare decennier har det skett en kraftig ökning av områden som utpekas som riksintressanta. Riksintressen bör inrättas med större restriktivitet och det måste vara lättare att ompröva dem.
  • Samordna infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande. Statliga infrastrukturinvesteringar i tillväxtregionerna bör villkoras med att bostadsbyggande sker på mark som blir mer attraktiv.
  • Planeringsprocessen måste effektiviseras. Kommunernas effektivitet i att hantera planprocesserna kan ökas om de görs ansvariga för medfinansiering av kostnader för planläggning och bygglovsprövning. Effektiviteten kan också öka genom tydliga tidsgränser och transparens för processer både inom stat och kommun.
  • Stärk den representativa demokratin – begränsa det direkta medborgarinflytandet. Dagens system för dialog gynnar ofta högljudda särintressen. Politikens roll måste vara att väga lokala intressen mot varandra och mot kommunövergripande och samhälleliga mål. Nya metoder för dialog med medborgarna måste utvecklas.
  • Slopa överklagandemöjligheter. Många av dagens överklagandemöjligheter bör tas bort. Prövningstillstånd för överklagande är rimligt. Det bör finnas större möjligheter för dem som drabbas att få ekonomisk kompensation.

Dagens planeringssystem är ineffektivt, byråkratiskt och svårbegripligt. Systemet tar inte hänsyn till individers och företags ekonomiska rörlighet.

Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind är alla professorer vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Seminarium

Rapporten presenterades vid ett seminarium på SNS den 12 november. Seminariet sändes i SVT Forum, se del 1, se del 2.

Vid mötet medverkade:

Rapportförfattare:
Göran Cars, professor vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan
Thomas Kalbro, professor vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan
Hans Lind, professor vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan

Övriga medverkande:
Stefan Attefall (KD), civil- och bostadsminister
Svante Hagman, chef NCC Construction Sverige
Susanne Ingo, strateg, Strategisk utveckling, Trafikverket
Eva Nypelius (C), Region Gotland, ordförande i SKL:s Programberedning Ökat bostadsbyggande
Erik Pelling (S), Uppsala kommun, vice ordförande i SKL:s Programberedning Ökat bostadsbyggande

Mötet leddes av Åsa Julin, ekonomijournalist

Press

Bara SVT svalde Piketty helt, SvD Opinion 2015-05-14

”Avskaffa kommunala planmonopolet”, Riksdag & Departement 2013-11-12

Ny rapport om ökat bostadsbyggande, Fastighet & Bostadsrätt 2013-11-12

Så här kan byggandet ta fart, SVT Nyheter 2013-11-12

Professorer vill köra över kommunernas byggplaner, Ny Teknik 2013-11-12

Debatt: Så bygger vi fler bostäder, Norrbottens-Kuriren 2013-11-13

Bostadsprat måste bli verkstad, Vestmanlands Läns Tidning 2013-11-14

Regionalt fokus i bostadsplanering, Riksdag & Departement 2013-11-14

Utbyggd T-bana – tidens tecken!, Byggindustrin 2013-11-14

Krångligt regelverk hindrar bostadsbyggande, SR International på svenska 2013-11-16

Byggprisindex kritiseras för grava mätfel, SvD Näringsliv 2013-11-28