Revisorsbranschen i Sverige under hundra år

Eva Wallerstedt

Publikation 2009.11.23

Här beskrivs hur revisorerna i Sverige verkat för att uppnå legitimitet. Framställningen börjar i den senare delen av 1800-talet, då behovet av yrkes-revisorer debatterades i den svenska riksdagen, och sträcker sig genom 1900-talet fram till början av 2000-talet.

Samhällets syn på betydelsen av en oberoende revisorskår har successivt förändrats. Under många decennier var det främst revisorerna som drev frågan.

Sammanfattningsvis kan man skönja en utveckling som gått från internt utvecklings- och standardiseringsarbete, bedrivet inom revisorsorganisationerna Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisor Samfundet, till reglering först på nationell och därefter på internationell nivå. När FAR SRS bildades den första september 2006 blev den förhoppning som målades upp av SRS:s grundare 1899 om en enad kår av kvalificerade revisorer i Sverige verklighet.

 

Recensioner

Det är en spännande historik som tecknas både av revisorernas självbild och yrkesroll och av revisionens ställning och riktning … Framställningen är pedagogisk och lättfattlig.

Jonas Ransgård, BTJ