Rundabordssamtal om framtidens äldreomsorg

Behovet av svensk äldreomsorg ökar till följd av att befolkningen växer och åldras. Samtidigt råder stora utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning och personalbrist. Den 21 mars bjöd vi in kommunrepresentanter med ansvar för äldreomsorgen för att tillsammans med myndigheter och forskare utbyta erfarenheter och diskutera vägen framåt.

Bland annat belystes svårigheterna med att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens, digitaliseringens utmaningar samt behovet av att dela positiva exempel.

Att ha ett brukarperspektiv i digitaliseringsprocessen lyftes fram som en framgångsfaktor. Nya tekniska lösningar ska finnas till för att öka brukarens självständighet och trygghet. Dessutom är det viktigt att tydligt förmedla de fördelar som tekniken för med sig, så att hjälpmedlen inte bara framstår som besparingsmekanismer.

Gruppen underströk också vikten av att alla delar av det svenska välfärdssystemet jobbar tillsammans för att underlätta nyrekrytering, oavsett om det gäller lagstiftning, finansiering eller samordning.

Synpunkterna som kom upp under samtalet kommer att användas som underlag i forskningsprojektet Vård och omsorg i det 21:a århundradet.