Så spräcker vi glastaket! En handbok om hur det privata näringslivet ska kunna rekrytera och utveckla 3000 nya kvinnliga toppchefer

Ronald Fagerfjäll

Kvinnor står för hälften av begåvningsreserven, tvåkönade arbetsgrupper fungerar bättre och grupper där kvinnor ingår har större chans att förstå företagets alla marknader. Företag som åstadkommer bättre balans mellan kvinnor och män ökar med andra ord möjligheterna till lönsamhet och långsiktig överlevnad. Omvänt är bristen på kvinnliga chefer en riskfaktor för företagens kompetensutveckling, ledarskap och konkurrenskraft.

sa_spracker_vi_glastaket.pdf 1,4 MB PDF

Arbetet för att rekrytera fler kvinnliga toppchefer startar inte från noll. Under 1990-talet har det kommit in ungefär 25 000 kvinnliga chefer i svenskt privat näringsliv. Nu är den verkliga utmaningen att spräcka glastaket, det vill säga att få fram cirka 3 000 kvinnliga toppchefer, skriver Ronald Fagerfjäll, författare och företagsanalytiker. Han understryker att visionen för de flesta företag under det närmaste decenniet måste vara att nå en sådan andel att inget kön har mindre än 40 procent av chefspositionerna i genomsnitt.

Här ges en historisk tillbakablick, analyseras utgångsläget samt diskuteras hur rekrytering och utveckling av kvinnliga kandidater till chefsjobben kan bli en naturlig del av företagens verksamhet. En rad intressanta fallstudier belyser hur olika företag hanterar förändringsarbetet. Detta är en praktisk handbok med råd och riktlinjer som visar hur företagsledningar kan bli mer dynamiska, kreativa och mångfacetterade.