SNS Analys nr 11. Privata aktörer inom arbetsförmedling och rehabilitering

Richard Öhrvall

SNS Analys 2013.06.19

Det finns inga tydliga belägg för att privata utförare i arbetsmarknadspolitiken är bättre på att få deltagare i jobb än offentliga utförare är. Däremot finns det visst stöd för att de privata alternativen är bättre på innovation och individanpassning. Det visar en översikt av aktuella studier som forskaren Richard Öhrvall presenterar i ett nytt nummer av skriftserien SNS Analys.

sns_analys_nr_11_0.pdf 365,2 KB PDF

Arbetsförmedlingen har kritiserats för bristande effektivitet i sin verksamhet. Privata utförare har introducerats för att främja effektivitet, individanpassning och innovation. Har dessa mål uppnåtts? Fram tills nyligen har det saknats vetenskapliga studier som undersöker frågan.

I en ny skrift från SNS, Privata aktörer inom arbetsförmedling och rehabilitering, redogör forskaren Richard Öhrvall för två experimentella studier där långtidsarbetslösa personer slumpvis fördelats mellan Arbetsförmedlingens egen verksamhet och privata alternativ. De två studierna avser olika insatser inom arbetsmarknadspolitiken (arbetsförmedling respektive arbetslivsinriktad rehabilitering) men huvudslutsatserna är likartade:

  • Det går inte att identifiera några tydliga skillnader mellan Arbetsförmedlingen och privata utförare vad gäller förmågan att få deltagarna i jobb.
  • I en av studierna var de arbetssökande som fick hjälp av privata utförare nöjdare med det stöd de fick. Dessutom hade de tätare kontakt med sin arbetsförmedlare än vad de som gick till Arbetsförmedlingen hade.

Att man inte kunnat fastställa några avgörande skillnader i resultat mellan Arbetsförmedlingen och privata utförare utesluter inte att introduktion av privata utförare kan ge andra, vidare, effekter. Det kan till exempel vara så att Arbetsförmedlingen blir mer effektiv om den kan jämföras med privata utförare.

Båda studierna har genomförts av forskare verksamma vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Den första studien handlar om att använda privata aktörer för att hjälpa personer som befinner sig relativt långt från arbetsmarknaden att finna arbete. Forskarna bakom den studien är Helge Bennmarker, Erik Grönqvist och Björn Öckert. Den andra studien tar upp försöksverksamhet med arbetslivsinriktad rehabilitering i privat regi och är genomförd av Lisa Laun (tidigare Jönsson) och Peter Skogman Thoursie.

Rapporten presenterades vid ett seminarium på SNS den 19 juni 2013. Medverkande var Anne Buckard, vd Ingeus AB, privat utförare inom jobbcoaching, Erik Grönqvist, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Bettina Kashefi, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet, Clas Olsson, biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen, Björn Öckert, docent IFAU och Richard Öhrvall, Institutet för Näringslivsforskning (IFN).