Svenskt bankväsendes framtida reglering och utveckling

Jonathan R. Macey

Vad skiljer bankverksamhet från annan ekonomisk verksamhet?

Jonathan R. Macey, professor i juridik vid Cornell University, har ingående studerat det svenska bankväsendet. Med utgångspunkt i den svenska bankkrisen presenterar Macey en ekonomisk analys av det svenska bankväsendet som utmynnar i en skiss över ett framtida regelverk på området.
Frågor som besvaras är på vilket sätt bankverksamhet skiljer sig från övrig ekonomisk verksamhet, om den statliga garantin kan avskaffas och vilka gränser EU sätter för reglering.