Utbildningsvägen – vart leder den? Om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning

Jonas Olofsson (red.)

Publikation 2007.02.19

Vilken betydelse har utbildningen för individen och samhället i stort? I den politiska debatten beskrivs utbildning som vägen till frälsning.

Sedan 1990 har sysselsättningsgraden i åldersgruppen 20–24 år sjunkit med 20 procentenheter, främst genom att fler studerar på eftergymnasial nivå. Sysselsättningsgraden för dem utan gymnasial utbildning har sjunkit ännu mer och ligger ca 15 procentenheter under genomsnittet.

Yrkesutbildningen kommer att spela en viktig roll för att tillgodose arbetskraftsbehoven och mildra åldersförändringarnas effekter på försörjningsbördan och den offentliga ekonomin.

Boken visar vilka politiska initiativ som är på gång för att göra gymnasieskolan och yrkesutbildningen till vad den är tänkt att vara – en brygga från skola till arbetsliv.

Övriga författare: Kenneth Abrahamsson, Anna Angelin, Caroline Berggren, Gunnar Eliasson, Eva Franzén, Margreth Hill, Jan O. Jonsson, Anders Kassman, Åsa Murray, Kristina Mårtensson, Anders Nilsson, Lars Pettersson, Maria Stanfors, Michael Tåhlin, Irene Wennemo, Fredrik Wikström och John Östh.