Väljarna, partierna och medierna. En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006

Jesper Strömbäck Lars Nord

Publikation 2009.09.09

Det brukar sägas att valdagen är demokratins högtidsstund, men utan en intensiv valrörelse skulle valdagen förlora demokratisk betydelse. Demokratin förutsätter val, och val förutsätter valrörelser för att vara demokratiskt meningsfulla.

I den här boken granskas därför den politiska kommunikationen i samband med den svenska valrörelsen 2006. De politiska partiernas kampanjstrategier och användning av professionella kommunikationsmetoder diskuteras, liksom genomslaget för partiernas politiska dagordningar i debatten. Vidare undersöks de ledande nationella mediernas bevakning av valrörelsen under de sista veckorna före valet och olika särdrag i den politiska journalistiken. Mediernas effekter i valrörelsen diskuteras också utifrån olika studier av den allmänna opinionen.

Författarna tar upp de viktigaste trenderna i den politiska kommunikationen i valrörelsen, inte minst mot bakgrund av den snabba medieutvecklingen. Särskilt belyst blir frågan om vad förändringarna betyder för demokratins kvalitet i termer av fri opinionsbildning och fungerande offentlighet.