Projektet Lärdomar om integration syftar till att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre. Projektet pågår 2017–2020.


Kontakt

Forskningsledare: Gabriella Chirico Willstedt, gabriella.cw@sns.se
Projektledare: Emelie Lekebjer, emelie.lekebjer@sns.se


Fokus på arbetsmarknad och utbildning

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras i Sverige? Skillnaden mellan lyckade och misslyckade insatser kan få stora konsekvenser för både individ och samhälle. För att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre startar SNS forskningsprojektet Lärdomar om integration. Fokus kommer att ligga på arbetsmarknad och utbildning.

Förhållandevis högt flyktingmottagande i Sverige

Sverige har de senaste åren skilt ut sig med betydligt fler asylansökningar än andra europeiska länder. Redan före den stora flyktingströmmen 2015 tog Sverige emot förhållandevis många flyktingar. Under perioden 2012–2014 tog Sverige, med knappt två procent av EU:s befolkning, emot cirka 13 procent av alla asylansökningar inom EU. Sedan 2012 har ungefär vart tredje asylansökande barn inom EU sökt sig till Sverige. Denna utveckling understryker behovet av en väl fungerande integration.

Tudelad arbetsmarknad och stort utbildningsbehov

Sverige har den högsta andelen sysselsatta i Europa. Samtidigt är skillnaderna på arbetsmarknaden i Sverige mellan utrikes och inrikes födda större än i övriga Europa. Det tar cirka nio år innan hälften av dem som flyktinginvandrat till Sverige har etablerat sig på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för utomeuropeiskt födda är över 50 procent. Många av de nyanlända behöver utbildning. Samtidigt är det exempelvis få nyanlända elever som slutför sin gymnasieutbildning.

SNS forskningsprojekt kommer att fokusera på hur fler personer som invandrat till Sverige ska kunna inkluderas på den svenska arbetsmarknaden och hur utbildningssystemet ska kunna skapa bättre studieresultat.


Rapporter

Organisation av arbetsmarknads- och bostadsintegration 2020.10.22
Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration? 2020.10.04
Flykting- och anhöriginvandrares väg till arbete 2020.04.22
Studiegapet mellan inrikes och utrikes födda elever 2020.03.06
SNS Analys nr 56. Kvinnor med flyktingbakgrund i rutsubventionerade företag 2019.06.24
SNS Analys nr 53. Uppehållstillstånd och integration 2019.02.04
SNS Analys nr 52. Bidrar etnisk segregation till mer egenföretagande? 2018.12.14
SNS Analys nr 50. Promoting integration through child care: Lessons from Norway 2018.06.01


Kommande seminarier

2021.03.16 Föräldraförsäkringens betydelse för nyanländas etablering


Genomförda seminarier

Invandring, boende och arbete – hur ser samspelet ut? 2020.10.22
Är lågkvalificerade jobb och sfi bra vägar in på arbetsmarknaden? 2020.10.06
Ny kunskap om flykting- och anhöriginvandrares etablering på arbetsmarknaden 2020.04.22
Hur kan skolresultaten stärkas för utrikes födda? 2020.03.06
Bidrar rut till ökad sysselsättning bland kvinnor med flyktingbakgrund? 2019.06.25
Utrikes födda kvinnors arbets­marknads­etablering – lärdomar från de nordiska länderna 2019.05.27
Sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar 2019.05.02
Integration och tillfälliga uppehållstillstånd 2019.02.04
Nyanländas möjligheter till etablering genom YA-jobb 2019.01.30
Workshop om rekrytering av nyanlända 2019.01.21
Segregation och flyktinginvandrares företagande 2018.12.14
Flyktingars integration på svensk arbetsmarknad över tid 2018.09.27
Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb 2018.09.20
Förskolans betydelse för integrationen 2018.06.01
Vad kan göras för att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända? 2018.05.03
Mottagandeutredningen presenteras på SNS 2018.04.16
Företagande och entreprenörskap bland utrikes födda – utmaningar och goda exempel 2018.03.23
Hur ska flyktingar få jobb? Erfarenheter från de nordiska länderna 2017.11.21


Pågående studier

Föräldraledighet – en väg in i svenska samhället eller ett hinder för förvärvsarbete?

Föräldraförsäkringen är i Sverige en del av socialförsäkringen. Målet med den är att underlätta för föräldrar att kombinera familj och arbete. Det saknas i dag kunskap om huruvida invandrare använder föräldraförsäkringen annorlunda än svenskfödda, och också om hur nyanlända använder den. I rapporten undersöker författarna om föräldraförsäkringen hjälper invandrade föräldrar in på arbetsmarknaden eller om föräldrapenningen snarast används på ett sätt som hindrar arbetsmarknadsdeltagande.

Forskare: Ann-Zofie Duvander, professor i demografi, och Eleonora Mussino, docent i demografi, båda vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Publicering: 16 mars 2021.

Erkännande av utländsk utbildning för nyanlända akademiker

Erkännande av utländsk utbildning kan underlätta högutbildade utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden genom att minska svenska arbetsgivares osäkerhet kring utländska examinas innehåll. I denna rapport analyseras effekten av att få ett erkännande av sin utländska examen på sysselsättning och lön, vilka typer av jobb detta leder till och vilka grupper av nyanlända akademiker som har mest nytta av ett erkännande.

Forskare: Andrey Tibajev, forskarstuderande i etnicitet och migration, Linköpings universitet.
Publicering: april 2021


Finansiering och referensgrupp

I referensgruppen ingår A2B Sverige, AcadeMedia AB, Arbetsförmedlingen, Axfood, Axfoundation, Finansdepartementet, Intendia Group, Kompetensföretagen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Röda Korset, Samhall, Scania CV AB, Skanska AB, Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholm stads utbildningsförvaltning, Södertälje kommun, Tillväxtverket och Unionen.