Projektet Lärdomar om integration syftar till att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre. Projektet pågår 2017–2020.


Kontakt

Forskningsledare: Gabriella Chirico Willstedt, gabriella.cw@sns.se
Projektledare: Emelie Lekebjer, emelie.lekebjer@sns.se


Fokus på arbetsmarknad och utbildning

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras i Sverige? Skillnaden mellan lyckade och misslyckade insatser kan få stora konsekvenser för både individ och samhälle. För att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre startar SNS forskningsprojektet Lärdomar om integration. Fokus kommer att ligga på arbetsmarknad och utbildning.

Förhållandevis högt flyktingmottagande i Sverige

Sverige har de senaste åren skilt ut sig med betydligt fler asylansökningar än andra europeiska länder. Redan före den stora flyktingströmmen 2015 tog Sverige emot förhållandevis många flyktingar. Under perioden 2012–2014 tog Sverige, med knappt två procent av EU:s befolkning, emot cirka 13 procent av alla asylansökningar inom EU. Sedan 2012 har ungefär vart tredje asylansökande barn inom EU sökt sig till Sverige. Denna utveckling understryker behovet av en väl fungerande integration.

Tudelad arbetsmarknad och stort utbildningsbehov

Sverige har den högsta andelen sysselsatta i Europa. Samtidigt är skillnaderna på arbetsmarknaden i Sverige mellan utrikes och inrikes födda större än i övriga Europa. Det tar cirka nio år innan hälften av dem som flyktinginvandrat till Sverige har etablerat sig på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för utomeuropeiskt födda är över 50 procent. Många av de nyanlända behöver utbildning. Samtidigt är det exempelvis få nyanlända elever som slutför sin gymnasieutbildning.

SNS forskningsprojekt kommer att fokusera på hur fler personer som invandrat till Sverige ska kunna inkluderas på den svenska arbetsmarknaden och hur utbildningssystemet ska kunna skapa bättre studieresultat.


Rapporter

SNS Analys nr 72. Bedömning av utländsk utbildning: effekter på sysselsättning och lön 2021.04.29
Föräldraledighet: hinder eller möjlighet för etablering i samhället? 2021.03.16
Organisation av arbetsmarknads- och bostadsintegration 2020.10.22
Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration? 2020.10.04
Flykting- och anhöriginvandrares väg till arbete 2020.04.22
Studiegapet mellan inrikes och utrikes födda elever 2020.03.06
SNS Analys nr 56. Kvinnor med flyktingbakgrund i rutsubventionerade företag 2019.06.24
SNS Analys nr 53. Uppehållstillstånd och integration 2019.02.04
SNS Analys nr 52. Bidrar etnisk segregation till mer egenföretagande? 2018.12.14
SNS Analys nr 50. Promoting integration through child care: Lessons from Norway 2018.06.01


Kommande seminarier

 


Genomförda seminarier

Validering av nyanländas utbildning och dess betydelse för etableringen på arbetsmarknaden 2021.04.29
Föräldraförsäkringens betydelse för nyanländas etablering 2021.03.16
Invandring, boende och arbete – hur ser samspelet ut? 2020.10.22
Är lågkvalificerade jobb och sfi bra vägar in på arbetsmarknaden? 2020.10.06
Ny kunskap om flykting- och anhöriginvandrares etablering på arbetsmarknaden 2020.04.22
Hur kan skolresultaten stärkas för utrikes födda? 2020.03.06
Bidrar rut till ökad sysselsättning bland kvinnor med flyktingbakgrund? 2019.06.25
Utrikes födda kvinnors arbets­marknads­etablering – lärdomar från de nordiska länderna 2019.05.27
Sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar 2019.05.02
Integration och tillfälliga uppehållstillstånd 2019.02.04
Nyanländas möjligheter till etablering genom YA-jobb 2019.01.30
Workshop om rekrytering av nyanlända 2019.01.21
Segregation och flyktinginvandrares företagande 2018.12.14
Flyktingars integration på svensk arbetsmarknad över tid 2018.09.27
Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb 2018.09.20
Förskolans betydelse för integrationen 2018.06.01
Vad kan göras för att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända? 2018.05.03
Mottagandeutredningen presenteras på SNS 2018.04.16
Företagande och entreprenörskap bland utrikes födda – utmaningar och goda exempel 2018.03.23
Hur ska flyktingar få jobb? Erfarenheter från de nordiska länderna 2017.11.21


Pågående studier


Finansiering och referensgrupp

I referensgruppen ingår A2B Sverige, AcadeMedia AB, Arbetsförmedlingen, Axfood, Axfoundation, Finansdepartementet, Intendia Group, Kompetensföretagen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Röda Korset, Samhall, Scania CV AB, Skanska AB, Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholm stads utbildningsförvaltning, Södertälje kommun, Tillväxtverket och Unionen.