SNS Välfärdsråd. Trygghetssystemet och arbetslinjen bland de äldre

Temat för SNS Välfärdsrapport är förtidspensionssystemet – eller som det numera kallas, sjukersättningen – och dess betydelse för äldres utträde från arbetslivet.

Förtidspensionssystemets utveckling

Vi ger en historisk översikt över förtidspensionssystemets utveckling vad gäller både formella kvalifikationsregler och administrationen av systemet. Fokus läggs sedan på att analysera resultatet av de hårdare kvalifikationskraven för att bli beviljad förtidspension som genomförts under senare hälften av 2000-talet, vilket har lett till en kraftig minskning av antalet nybeviljade förtidspensionärer.

Nyckelfrågan är vad som händer med de personer som i och med de hårdare kraven inte blir beviljade förtidspension. Återfinns de i andra försäkringssystem, i socialbidragssystemet eller i arbete? Kan vi se några hälsoeffekter av de förändrade kvalifikationskraven? Rapporten bidrar till diskussionen om vilka krav de senaste skärpningarna i förtidspensionen tillsammans med en planerad höjning av pensionsåldern ställer på andra trygghetssystem och på arbetsmarknadspolitiken.

Fakta om projektet

Ansvarig forskningsledare

Stefan Sandström, stefan.sandstrom@sns.se, forskningsledare, SNS.

Forskare

I Välfärdsrådet deltar Per Johansson, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet och IFAU, Lisa Laun, fil dr i nationalekonomi och forskare vid IFAU, Mårten Palme, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, och Helena Stensöta, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Tidsplan

En färdig rapport planeras under 2017.

Finansiering

Anslag har erhållits från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.