Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Syftet med SNS projekt ”Vård och omsorg i det 21:a århundradet” är att ta fram ny kunskap om hur kompetensförsörjningen kan säkras och hur ny teknik kan användas för att möta vårdens och omsorgens förändrade förutsättningar. Projektet startar våren 2018 och kommer att pågå i tre år.

Personalbrist och rekryteringsbehov

En åldrande befolkning, den tekniska utvecklingen och förändrade krav ökar efterfrågan på vård- och omsorgstjänster. Med dagens arbetssätt och bemanning är kompetensförsörjningen en av vårdens och omsorgens största utmaningar. Stora pensionsavgångar och personal som lämnar vårdyrkena skapar personalbrist, samtidigt som för få utbildas. Redan i dag har vård- och omsorgssektorn betydande rekryteringsbehov. Och enligt SCB kommer det redan år 2025 att saknas ungefär 90 000 personer med vård- och omsorgsutbildning.

Ny teknik kan bidra till bättre resursutnyttjande

Brist på personal och innovation riskerar att på sikt ytterligare öka kostnaderna för vården och omsorgen. Men med rätt styrning och implementering kan teknisk utveckling skapa möjligheter till förnyade arbetssätt och möjligen också underlätta personalförsörjningen.

SNS planerar att rikta in forskningsprojektet på två centrala dimensioner av den strukturomvandling som vården och omsorgen står inför. För det första hur kompetensförsörjningen kan säkras och för det andra hur möjligheterna som teknikutvecklingen medför kan tas till vara.

Fakta om projektet

Tidigare aktiviteter

21/3 2018: Rundabordssamtal om framtidens äldreomsorg
9/11 2017: Frukostsamtal. Hur blir Sverige bäst på e-hälsa?
2/7 2017: SNS i Almedalen. Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Finansiering och referensgrupp

SNS söker aktörer som vill engagera sig i forskningsprojektet genom att medverka i projektets referensgrupp och bidra med finansiellt stöd. Om ni är intresserade eller har frågor, kontakta Evelina Björkegren som är forskningsledare för projektet.

Tidsplan, projektledning och kontaktuppgifter

Projektet startar år 2018 och pågår i tre år.
Forskningsledare
Evelina Björkegren, evelina.bjorkegren@sns.se, 0701-46 64 10.
Projektledare
Johanna Öqvist, johanna.oqvist@sns.se, 0701-46 65 54.