Hållbart samhälle

Att skapa ett samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart är en av vår tids största utmaningar. Målet med SNS seminarieserie Hållbart samhälle är att bidra till ökad kunskap om hur vi kan hantera denna utmaning på bästa sätt.

Genom seminarieserien skapas en mötesplats där representanter från akademin, näringslivet, den offentliga förvaltningen och andra viktiga samhällsaktörer kan utbyta kunskap, idéer och erfarenheter om centrala hållbarhetsfrågor. Vi presenterar svenska och internationella forskningsstudier, uppmärksammar relevanta utredningar och rapporter samt lyfter särskilt intressanta specifika sakfrågor som kan bidra till ökad kunskap.

Aktuella teman är bland annat transportinfrastruktur, energiförsörjning, bostäder, teknisk utveckling och demografiska förändringar. Bland annat kommer följande frågeställningar att belysas:

  • Hur kan målkonflikter mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hanteras?
  • Vilka konflikter respektive möjligheter till samverkan inom hållbarhetsarbetet finns mellan stat, regioner och kommuner?
  • Hur kan ekonomiska styrmedel användas för att minska fossilberoendet i ekonomin?
  • Vilken roll kan näringslivet spela i hållbarhetsarbetet?
  • Hur kan klimatavtrycket från transportsektorn minskas?

Seminarieserien Hållbart samhälle kommer att pågå i två år, 2019–2020, och finansieras med stöd från forskningsrådet Formas.

Om du har frågor kring Hållbart samhälle, kontakta Gustav Peldán Carlsson, gustav.peldan@sns.se, ansvarig projektledare för seminarieserien.