Hur var det första mötet med referensgruppen?

Det var ett spännande möte. Det är verkligen en stor styrka att kunna samla så spännande aktörer från olika delar av samhället runt samma bord.

Man inser att det finns många frågor i luften och att vi har olika ingångar i dem. Men också att det finns några gemensamma frågeställningar. Diskussionerna handlade mycket om styrsystem – hur samverkar vi mellan olika delar av det offentliga och olika delar av det privata näringslivet?

I livsmedelsbranschen har vi redan bra samverkan mellan näringslivet och Livsmedelsverket i krisberedskapsfrågor. Men att även kunna träffas så här branschöverskridande med olika sektorsmyndigheter, och olika delar av näringslivet, är mycket givande. Här kan vi diskutera mer generella frågor som är gemensamma för alla sektorer.

Varför valde Arla att gå med i gruppen?

Arla ser ett behov av att stärka den egna organisationen genom att bygga in kunskap i vår organisation om de krav som kommer att ställas från samhällets sida, och vilka förväntningar som finns på oss.

Vi kan bidra med kunskap om livsmedelssektorn, specifikt mejerinäringen. Vi kan ge lantbrukarnas perspektiv. Det är bönderna som ska producera maten, även i kriser.

Det finns ingen annan beredskap som går att lösa om inte människor får mat. Mat är centralt i beredskap och krisarbetet. Även om Sverige är ett tungt industriland, vilket har många styrkor, så måste vi ibland påminna oss om att vi även har en låg grad av egen livsmedelsförsörjning, vilket gör att vi blir extra sårbara.

Vad har du för förväntningar på projektet?

Jag har höga förväntningar på att leverera en mer samlad och gemensam bild. Det pågår så många utredningar och projekt ute i samhället inom beredskapsfrågorna, och då kan man vara orolig för att lägga till ett till. Men jag tror att det här projektet kan bidra med att skapa en mer samlad bild, till exempel att reda ut begrepp. Men även ge en gemensam kunskap som vi använder i alla de olika projekten som pågår ute i samhället.

Finns det något särskilt område inom projektet som du tycker verkar vara särskilt intressant?

I det här arbetet handlar det mer om det som är gemensamt för alla områden när vi pratar beredskap. Då har jag förväntningar på att det ska redas ut vilka principer som ska gälla kring resurser och finansiering, och vad som är effektivt att satsa på i krisberedskap.

En fråga som jag tycker är underskattad är de juridiska processerna för beredskap. Lagstiftning som har stor funktion i fredstid kan bli ett hinder i krissituationer. Sådana sektorsövergripande frågor hoppas jag att vi kommer att titta på i det här projektet.