Brottslighet och samhälle

Hur har utvecklingen för olika typer av brottslighet sett ut över tid i Sverige? Och hur kan brottslighet med stor negativ inverkan på samhället motverkas framöver? Vissa typer av brottslighet innebär höga samhällsekonomiska kostnader och kan på sikt få en negativ påverkan på det demokratiska systemet. Trygghet, tillit, rättssäkerhet, frihet och rättvis konkurrens är exempel på centrala värden som kan skadas eller gå förlorade till följd av brottslighet. SNS kommande forskningsprojektet Brottslighet och samhälle har som mål att bidra med ny kunskap och underlag till diskussion och lösningar. Projektet startar i januari 2022 och pågår i tre år.

Kontakt

Forskningsledare: Louise Lorentzon, louise.lorentzon@sns.se, 070-791 21 72

Projektledare: Emelie Lekebjer, emelie.lekebjer@sns.se, 0737-53 32 07


Högre utbildning och forskning

Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest av sina resurser, som andel av BNP, på högre utbildning och forskning. Styrning, organisering och finansiering av systemet är viktigt för att säkerställa hög kvalitet och god resursanvändning. Hur kan universitet och högskolor i framtiden möta arbetsmarknadens ökande efterfrågan på alltmer avancerade kompetenser? Vilken roll har den högre utbildningen för organiseringen av det livslånga lärandet? Hur bör samspelet mellan forskning och högre utbildning utformas? Och hur skapas goda förutsättningar för forskning och nyttiggörande av forskningsresultat som bidrar till samhällsutvecklingen? I januari 2022 startar SNS det treåriga forskningsprojektet Högre utbildning och forskning för att bidra med kunskap och underlag till diskussion och åtgärder.

Kontakt

Forskningsledare: Jonas Klarin, jonas.klarin@sns.se, 0722-51 57 98

Projektledare: Julia Nederberg, julia.nederberg@sns.se, 0790-98 13 33