SNS Forskning:
Så jobbar vi

SNS forskning verkar för en mer kunskapsbaserad samhällsdebatt genom att publicera aktuell forskning om viktiga samhällsfrågor. Författare till forskningsrapporterna är ledande svenska och internationella samhällsforskare.

Ett viktigt särdrag för SNS forskning är den dialog mellan forskning och praktiskt beslutsfattande som ingår i forskningsprocessen. Denna dialog ger forskarna värdefulla insikter från praktiken och medverkar till att forskningsresultaten används som underlag för välgrundade beslut i näringsliv och samhälle.

153

25

18

5

Mål för SNS forskning

Till SNS forskningsprojekt knyts referensgrupper med ledande praktiker inom det policyområde som diskuteras. Här skapas ett unikt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan forskning och praktiskt beslutsfattande.

Konstruktiva lösningar

SNS forskning ska bidra med konstruktiva och välgrundade förslag till lösningar på samhällets utmaningar.

Relevant

Forskningen ska vara tillämpad och relevant för SNS intressenter och andra beslutsfattare. Den ska fokusera på väsentliga samhällsfrågor med tonvikt på frågor som rör näringslivet och dess roll i samhället.

God vetenskaplig kvalitet

SNS forskningsrapporter ska kännetecknas av vetenskapliga metoder och faktabaserad analys. Kvaliteten säkras genom att SNS knyter till sig akademisk expertis av hög klass och att rapporterna genomgår en vetenskaplig granskningsprocess.

Oberoende

Forskningen bedrivs under full vetenskaplig frihet. Forskarna svarar självständigt för analys och slutsatser.

Tillgänglighet

Resultaten presenteras i ett format som är begripligt och lättillgängligt för en bredare krets än den rent akademiska.

Forskning som når ut

SNS forskning når ut brett i det svenska samhället och ofta också internationellt. SNS forskningsrapporter presenteras och diskuteras vid seminarier och konferenser med ledande beslutsfattare från näringsliv, politik och offentlig förvaltning. Forskarna i SNS projekt blir ofta inbjudna att presentera sina rapporter i olika utomvetenskapliga sammanhang.

Rapporterna kommuniceras också genom en aktiv mediestrategi som innefattar pressmeddelanden, forskarintervjuer och debattartiklar.

SNS använder sig av digitala och sociala medier för att sprida information om forskningsrapporterna och stimulera debatt.

forskning-som-når-ut-sns

SNS forskning fokuserar på

Välfärd

Tillväxt

Företagandets villkor

sns-oberoende

SNS tar inte ställning

SNS är en plattform där ledande forskare kan delta i samhällsdebatten.

Forskarna svarar självständigt för rapporternas innehåll och SNS som organisation tar inte ställning till dessa.

Forskare som skriver rapporter för SNS är fria att formulera frågeställning, analys och slutsatser. Referensgrupper som knyts till SNS forskningsprojekt kan komma med synpunkter och idéer, men forskarna har alltid sista ordet om innehållet i de forskningsrapporter som ges ut av SNS.

Finansiering av SNS forskningsprogram och mötesserier

SNS forskningsprogram och mötesserier finansieras dels av SNS medlemmar, dels genom bidrag från referensgrupper och anslag från forskningsfinansiärer.
Lista över forskningsfinansiärer.
Lista över SNS medlemmar.

SNS vetenskapliga råd

SNS vetenskapliga råd är rådgivare till SNS ledning och styrelse i forskningsfrågor. De är också ansvariga för att utvärdera kvalitet och oberoende i SNS forskning.

SNS vetenskapliga råd har följande uppgifter:

  • Diskussion om den långsiktiga inriktningen av SNS forskning.
  • Råd inför beslut om forskningsprojekt.
  • Stärka SNS forskningens förankring i och kontakter med den akademiska forskningen i Sverige och utlandet.
  • Hjälp med forskarrekrytering.
  • Rådgivning till SNS forskningsledare.
  • Varje forskningsprojekt följs av en ledamot i vetenskapliga rådet (alternativt en annan forskare som utses av vetenskapliga rådet).
  • Vid varje möte utvärderas de SNS-forskningsprojekt som avslutats sedan det förra mötet.
  • I den händelse SNS vd bedömer att den vetenskapliga kvaliteten i en forskningsrapport inte uppfyller SNS högt ställda krav kan vd konsultera vetenskapliga rådet. Endast om ett enhälligt vetenskapligt råd underkänner rapportens kvalitet kan vd fatta beslut om att inte publicera en SNS-rapport.

SNS vetenskapliga råd består av:

Johannes Lindvall (ordförande)
Professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Robert Erikson
Professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Karin Jonnergård
Professor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet.

Ari Kokko
Professor i internationell ekonomi och internationellt företagande vid Copenhagen Business School.

Katarina Nordblom
Docent i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.

Per Strömberg
Professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Personal vid SNS forskningsprogram

Forskningsledare och projektledare vid SNS forskningsprogram ansvarar för projektledning, forskningskommunikation och initiering av nya projekt. Forskningen bedrivs av externa forskare, det vill säga forskare som inte är anställda på SNS.

Gabriella Chirico Willstedt

Gabriella är fil.dr i nationalekonomi och ansvarar för SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration och Vård och omsorg i det 21:a århundradet.
(Föräldraledig)

Angelica Dahl

Angelica är projektledare och är delaktig i ett antal forskningsprojekt och mötesserier.
angelica.dahl@sns.se.

Adrian Ekström

Angelica är projektledare och är delaktig i ett antal forskningsprojekt och mötesserier.
adrian.ekstrom@sns.se.

Emelie Lekebjer

Emelie är projektledare och arbetar med forskningsprojekten Skatter i en globaliserad värld och Lärdomar om integration. Hon arbetar även med Mötesplats integration.
0737-53 32 07, emelie.lekebjer@sns.se.

Thérèse Lind

Thérèse är fil.dr i nationalekonomi och ansvarig för forskningsprojekten Hållbar Samhällsbyggnad och Vård och omsorg i det 21:a århundradet.
0739-87 19 11, therese.lind@sns.se.

Gustav Peldán Carlsson

Gustav är projektledare och arbetar bland annat med forskningsprojekten Hållbar samhällsbyggnad samt Vård och omsorg i det 21:a århundradet. Han arbetar även med mötesserierna IIES/SNS International Policy Talks samt Samhällsbyggnad och hållbarhet.
0722-51 57 98, gustav.peldan@sns.se.

Stefan Sandström

Stefan är fil.lic. i nationalekonomi. Stefan är ansvarig för projekten Konjunkturrådets rapport, Skatter i en globaliserad värld samt Global migration – orsaker och konsekvenser. Han är även ansvarig för skriftserien SNS Analys och seminarieserien om demokrati.
08-507 025 64, stefan.sandstrom@sns.se.

Mikael Witterblad

Mikael är chef för SNS forskningsprogram. Mikael är fil.dr i nationalekonomi och ansvarar för bland annat SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.
08-507 025 59, mikael.witterblad@sns.se.