Seminarieserie demokrati

Under 2017–2019 arrangerar SNS seminarier där internationella och svenska ledande forskare presenterar ny forskning på demokratiområdet.

Startskottet för seminarieserien var forskningsrapporten SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, som presenterades i september 2017, ett år före valet.

Satsningen knyter an till SNS långa historia av uppmärksammad forskning om demokratin och det politiska systemet. Under åren 1995–2011 presenterades årliga rapporter från SNS Demokratiråd. En fullständig lista över rapporterna finns här.

Finansiellt stöd för SNS Demokratirapport 2017 och seminarieserien har erhållits från Hans and Märit Rausing Charitable Trust, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Seminarieseriens referensgrupp består av:
Katarina Barrling, Institutet för personal- och företagsutveckling och Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Erik Haegerstrand, Bonnier Holding
Johannes Lindvall, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Torsten Persson, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet
Anders Sundin, Vetenskapsrådet
Lena Wängnerud, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (Riksbankens Jubileumsfond)

Frågor om seminarieserien besvaras av Stefan Sandström, forskningsledare på SNS.

Seminarier

Hur har statliga utredningar förändrats?

Utifrån en unik databas har statsvetarprofessorn Carl Dahlström tillsammans med Erik Lundberg (Högskolan Dalarna) och Kira Pronin (University of Pittsburgh) undersökt statliga utredningar sedan 1990 när det gäller sammansättning, resurser och politiskt inflytande. Det resulterade i SNS-rapporten Det statliga kommittéväsendets förändring 1990–2016, som presenterades på seminariet.

Vad händer i EU-valet?

Tre veckor före EU-valet bjöd SNS in till ett lunchseminarium med avgående europaparlamentarikern Christofer Fjellner, statsvetaren Göran von Sydow och EU-nämndens ordförande Åsa Westlund.
Se seminariet.

Fyra statsvetare om demokratins framtid

Demokratin är ifrågasatt. Och kritiken kommer från vitt skilda håll, med motstridiga krav. Det är utgångspunkten för ett lunchseminarium där statsvetarna Katarina Barrling, Sören Holmberg, Olof Petersson och Anders Sundell talade om demokratins framtid.

Se seminariet, ladda ner forskarnas presentation.

Vart är EU på väg?

2019 är ett ovanligt händelserikt år för EU. Vilka är de mest centrala frågorna för EU-samarbetet under de kommande åren? Håller vi på att få ett EU i flera hastigheter, där vissa länder fördjupar samarbetet medan andra väljer att stå utanför? Det diskuterade Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson tillsammans med Eva Lindström från Europeiska revisionsrätten och Kristin Magnusson Bernard från Nordea.

Se seminariet.

Rösträttens århundrade: Kampen för rösträtt

Sverige var sist i Norden med att införa allmän och lika rösträtt. Det skedde för ungefär hundra år sedan. Innan dess hade inte kvinnor rätt att rösta eller ställa upp som kandidater i riksdagsval. Vilka deltog i genomförandet? Vilket motstånd mötte de? Och vad krävs för att bevara och utveckla folkstyret i framtiden?

Se seminariet, ladda ner forskarnas presentationer.

Politisk polarisering i USA och Sverige

Nolan McCarty är en av världens främsta forskare inom politisk polarisering. I slutet av oktober 2018 kom han till SNS för att tillsammans med historieprofessorn Lars Trägårdh tala om polariseringen i USA och Sverige.

Se seminariet, ladda ner forskarnas presentationer.

Korruptionsrisker i svenska kommuner

Sverige placerar sig ofta högt i internationella rankningar över de minst korrupta länderna. Samtidigt avslöjas då och då korruption och andra oegentligheter, inte minst inom våra kommuner. I samarbete med Quality of Government-institutet vid Göteborgs universitet bjöd SNS in till en halvdagskonferens om korruptionsrisker i svenska kommuner.

Se seminariet, ladda ner forskarnas presentationer.

Eftervalsanalys

Katarina Barrling, Håkan A Bengtsson, Henrik Ekengren Oscarsson och PM Nilsson diskuterade under Niklas Ekdals ledning varför valet gick som det gick och vad som händer efter valet.

Se seminariet.

Medborgarna och politiskt beslutsfattande – erfarenheter från Sveriges tre största städer

Vissa stadsbyggnadsprojekt engagerar mer än andra. Slussen i Stockholm är ett exempel, Västlänken och trängselskatter i Göteborg två andra. Med utgångspunkt från Göteborg, Malmö och Stockholm berättade tre forskare om politiskt deltagande på lokal nivå.

Se seminariet, ladda ner material.

Inför valet: Vad gör att vi röstar och hur väljer vi?

Två statsvetare och två politiker diskuterade röstnings- och väljarbeteende. Vad får oss att gå och rösta? Vad styr vårt partival? Och hur tänker partierna?

Se seminariet, ladda ner material.

SNS Demokratirapport 2017: Hur väl fungerar den svenska demokratin?

Allmänhetens förtroende för det politiska systemet minskar. Det har blivit allt svårare att bilda stabila regeringar och att bygga majoriteter i riksdagen. Ett år före valet presenterade fem statsvetare sin bedömning av hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar.

Se seminariet, ladda ner forskarnas presentation.

Ladda ner: SNS Demokratirapport 2017. Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin