Rådets uppgifter

  • Diskussion om den långsiktiga inriktningen av SNS forskning.
  • Råd inför beslut om forskningsprojekt.
  • Stärka SNS-forskningens förankring i och kontakter med den akademiska forskningen i Sverige och utlandet.
  • Hjälp med forskarrekrytering.
  • Rådgivning till SNS forskningsledare.
  • Varje forskningsprojekt följs av en ledamot i vetenskapliga rådet (alternativt en annan forskare som utses av vetenskapliga rådet).
  • Vid varje möte utvärderas de SNS-forskningsprojekt som avslutats sedan det förra mötet.
  • I den händelse SNS vd bedömer att den vetenskapliga kvaliteten i en forskningsrapport inte uppfyller SNS högt ställda krav kan vd konsultera vetenskapliga rådet. Endast om ett enhälligt råd underkänner rapportens kvalitet kan vd fatta beslut om att inte publicera den.

Rådets medlemmar

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap, Lunds universitet (ordf.)

Lena Hensvik, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Martin Hällsten, professor i sociologi, Stockholms universitet

Karin Jonnergård, professor i företagsekonomi, Lunds universitet

Robert Lundmark, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Katarina Nordblom, professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm