Att skapa ett samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart är en av vår tids största utmaningar. Målet med SNS seminarieserie Samhällsbyggnad och hållbarhet är att bidra till ökad kunskap om hur vi kan hantera denna utmaning på bästa sätt.

Genom seminarieserien skapas en mötesplats där representanter från akademin, näringslivet, den offentliga förvaltningen och andra viktiga samhällsaktörer kan utbyta kunskap, idéer och erfarenheter om centrala samhällsbyggnads- och hållbarhetsfrågor. Vi presenterar svenska och internationella forskningsstudier, uppmärksammar relevanta utredningar och rapporter samt lyfter särskilt intressanta specifika sakfrågor som kan bidra till ökad kunskap.

Aktuella teman är bland annat transportinfrastruktur, energiförsörjning, bostäder och teknisk utveckling. Exempelvis kommer följande frågeställningar att belysas:

  • Hur kan målkonflikter mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hanteras?
  • Vilka konflikter respektive möjligheter till samverkan inom hållbarhetsarbetet finns mellan stat, regioner och kommuner?
  • Vilken roll kan näringslivet spela i hållbarhetsarbetet?
  • Hur kan klimatavtrycket från transportsektorn minskas?

Seminarieserien Samhällsbyggnad och hållbarhet kommer att pågå i två år, 2019–2020, och finansieras med stöd från forskningsrådet Formas.

Vid frågor kontakta Gustav Peldán Carlsson, gustav.peldan@sns.se, projektledare för seminarieserien.


Genomförda seminarier

15 juni 2020 Hur klimatsmart är e-handeln?

28 april 2020 Klimatpolitiska rådet om regeringens klimathandlingsplan och coronakrisen

27 april 2020 Lagring av koldioxid för att minska utsläppen

8 oktober 2019 Att skapa ett hållbart livsmedelssystem

19 juni 2019 Kärnkraftens roll i klimat- och näringspolitiken

23 april 2019 Klimatklivet – bidrar det till att uppnå klimatmålen?

1 april 2019 Effektiva styrmedel för att minska flygets klimatpåverkan

27 mars 2019 Klimatpolitiska rådet om vägen till en fossilfri transportsektor

19 mars 2019 Social Impact Investment and financing for sustainable development

21 februari 2019 Nya förutsättningar för EU:s utsläppshandel