Den svala svenska tilliten. Förutsättningar och utmaningar

Lars Trägårdh Susanne Wallman Lundåsen Dag Wollebaek Lars Svedberg

Publikation 2013.07.04

Tillit mellan människor är en viktig resurs som kan bidra till att skapa lösningar på bland annat samhällsproblem. Är tilliten lätt att rasera eller är den i grund och botten stabil? Påverkas människors tillit av faktorer i omgivningen där de verkar och bor?

Den svala svenska tilliten 2,7 MB PDF

I Den svala svenska tilliten analyseras resultaten från internationella studier men framför allt från en stor befolkningsundersökning i 33 svenska kommuner. Tilliten i Sverige är hög i ett internationellt, jämförande perspektiv men det finns betydande skillnader inom landet. Detta gäller speciellt den form av tillit som författarna kallar lokalsamhälletillit. Analyserna visar också att såväl ojämlikhet som invandrarrelaterad mångfald är kopplade till lägre lokalsamhälletillit.

Sega sociala strukturer har historiskt skapat en bred men sval tillit i Sverige. Författarna frågar sig om den kan utmanas och försvagas av förändringsprocesser som märks främst på lokal nivå och om dessa förändringar nödvändigtvis är av ondo.

Författare är Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk och Lars Svedberg. Dag Wollebæk är knuten till Institutt for samfunnsforskning i Oslo, de övriga till Ersta Sköndal högskola i Stockholm.