SNS Välfärdsrapport 2009. Segregationen i storstäderna

Oskar Nordström Skans Olof Åslund

Omfattande invandring under de senaste 50 åren har dramatiskt förändrat den demografiska strukturen i Sverige.

vr_2009_rapport.pdf 770,6 KB PDF

Utvecklingen har gått från en relativt liten och homogen invandrad befolkning till dagens situation med en internationellt sett stor andel utlandsfödda med ursprung i ett flertal olika regioner och med en mycket blandad etnisk sammansättning. Tillsammans med uppenbara brister i integrationen på arbetsmarknaden, svårigheter i skolan för många barn med utländsk bakgrund och sociala problem i många av storstädernas områden, har denna utveckling gjort att frågan om etnisk segregation och integration stigit på den politiska dagordningen.

SNS Välfärdsrapport 2009 tar ett samlat grepp om de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och jämför segregationen i boendet, på arbetsmarknaden och i skolan i dessa regioner. Författarna redovisar också tidigare erfarenheter av olika åtgärder för att underlätta integrationen och diskuterar möjliga framtida insatser för att minska segregationen.