• SNS KALENDARIUM

  Tidigare möten
 • Rektorers arbetssituation utreds

  Nyhet
  14 Apr 2014

  Hösten 2013 gav SNS ut forskningsrapporten Rektor - en stark länk i styrningen av skolan av Olof Johansson, chef för Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet, och Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik vid Uppsala universitet. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över...

 • Lånar hushållen för mycket?

  Nyhet
  11 Apr 2014

  Vid ett frukostseminarium på SNS presenterade Anna Hedborg sin SOU Överskuldsättning i kreditsamhället. Utredningen visar att i dag har 400 000 personer skulder hos kronofogden. I denna grupp är låginkomsttagare kraftigt överrepresenterade. Mer än 95 000 personer har haft en skuld hos kronofogden i...

 • SNS startar nytt forskningsprojekt: Innovationer för ett längre arbetsliv

  Nyhet
  09 Apr 2014

  Hur ska vi få fler att arbeta längre? SNS samlar nu en arbetsgrupp för att utveckla en nationell agenda för ett nytänkande och systematiskt utvecklingsarbete som möjliggör ett längre arbetsliv. Gruppen består av företrädare för privata och offentliga arbetsgivare, fackföreningar och experter. Genom...

 • Så kan den ekonomiska styrningen av vården utvecklas

  Forskningsrapport
  20 Mar 2014

  I den svenska vården tillämpas en rad olika metoder för att ersätta vårdgivarna för den vård de producerar. I en ny forskningsrapport från SNS, Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer, analyserar Peter Lindgren för- och nackdelar med olika ersättningsmodeller. Slutsatsen är att vilken modell som fungerar bäst avgörs av vilken typ av vård det gäller.

 • Den svenska skolan – flumskola eller modern och framåtblickande?

  Nyhet
  01 Apr 2014

  ”Flumskola” är kritikernas benämning av progressivismen, den reformpedagogiska idériktning som många menar haft stort inflytande på den svenska skolan. Progressivismen betonar elevens eget ansvar för sitt lärande, ett jämlikt förhållande mellan elever och lärare och att undervisningen ska utgå från...

 • "Förbättra den svenska lärlingsmodellen"

  Forskningsrapport
  27 Mar 2014

  Professorerna Jonas Olofsson och Eskil Wadensjö har funnit att det i dagsläget saknas förutsättningar för att en lärlingsutbildningsmodell ska fungera väl i Sverige.

 • Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning

  Forskningsrapport
  21 Mar 2014

  I forskningsrapporten Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning från SNS och IFN presenteras en kartläggning av de regelverk som gäller för ett antal centrala välfärdstjänster i Sverige.

 • Skolforskningens bortglömda problem

  Camilo von Greiff
  SNS-bloggen
  24 Mar 2014

  Vad som händer i klassrummet är just nu i fokus för den utbildningspolitiska diskussionen. Idag råder det dock en okritisk inställning till forskningssammanställningar på området, vilket riskerar en snedvridning av fakta och beslutsunderlag för beslutsfattare på skolområdet.   Det råder nu en...

 • Fientliga bud – teorierna, maktspelet, kortsiktigheten

  Bok
  11 Feb 2014

  Boken tar sin utgångspunkt i situationer med fientliga bud, det vill säga där köparen förvärvar ett bolag i strid mot företagsledningens vilja. I två initierade fallstudier beskrivs budstriderna i livförsäkringsbolaget Skandia och lastbilstillverkaren Scania.

 • SNS/SIFR Finanspanel: Danmarks finanskris – orsaker, konsekvenser och lärdomar

  Nyhet
  19 Mar 2014

  Delar av kostnaderna för den danska krisen hade kunnat undvikas. Det menar Jesper Rangvid, ordförande i den kommitté som på danska regeringens uppdrag utrett den finansiella krisen i Danmark.

 • Det ekonomiska läget i Europa

  Nyhet
  14 Mar 2014

  Årets tema för EEAG-rapporten, som publiceras varje år av European Economic AdvisoryGroup, är Europas sammanhållning. Rapporten presenterades på SNS den 13 mars av professor John Driffill, Birkbeck College, University of London. Han talade bland annat om den åtstramningspolitik som...

 • Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter

  Forskningsrapport
  11 Feb 2014

  Sverige behöver utveckla ett nationellt utvärderingssystem för skolan och Högskoleprovets användning som urvalsinstrument till universitet och högskolor bör minimeras. Det är två av slutsatserna i forskningsrapporten Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan − problem och möjligheter, som tagits fram på uppdrag av SNS Utbildningskommission.

 • "Svensk högskola bör lära av USA"

  Forskningsrapport
  10 Feb 2014

  Ny forskningsrapport: Svenska universitet bör utlysa alla akademiska tjänster internationellt och uppvärdera undervisningens roll i forskarkarriären.

 • SNS söker praktikanter

  Nyhet
  10 Mar 2014

  SNS söker studenter som vill praktisera i en intellektuellt stimulerande miljö i nära samarbete med forskare och ledande beslutsfattare i både privat och offentlig sektor. Vi söker dig som studerar ett samhällsvetenskapligt ämne på universitetet och som har ett genuint intresse för samhällsfrågor....

 • Hur får vi jämställda bolagsstyrelser?

  Nyhet
  07 Mar 2014

  Dagen före internationella kvinnodagen bjöd SNS in till ett samtal om hur bolagens styrelser kan bli mer jämställda.

 • God kvalitet måste löna sig i äldreomsorgen


  Mats Bergman och Henrik Jordahl
  SNS-bloggen
  21 Feb 2014

  Vilken funktion fyller vinst inom äldreomsorgen? Den frågan har varit hett omdebatterad de senaste åren. Det vanligaste argumentet för vinster tycks vara att de behövs för att möjliggöra investeringar, medan det vanligaste argumentet mot vinster tycks vara att de sänker kvaliteten när medel går...

 • ”Det ska vara dyrt att misslyckas”

  Nyhet
  21 Feb 2014

    Det sade Mats Bergman, professor i nationalekonomi, om vikten av kvalitet i äldreomsorgen vid ett frukostseminarium på SNS den 21 februari. Mats Bergman och docent Henrik Jordahl presenterade sina slutsatser om privatiseringen av äldreomsorgen inom ramen för forskningsprogrammet Från...

 • Kommunaliseringens effekter i den svenska skolan

  Nyhet
  20 Feb 2014

  Hur har kommunaliseringen av det svenska skolväsendet påverkat elevernas studieresultat och likvärdigheten i skolsystemet? Regeringens särskilda utredare Leif Lewin presenterade utredningens slutsatser på ett SNS-seminarium.

 • Kerstin Hessius:” Staten bör få låna även när det inte finns något lånebehov”

  Nyhet
  19 Feb 2014

  Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, presenterade på SNS/SIFR Finanspanel den 19 februari en utredning om statsskuldspolitiken som gjorts på uppdrag av regeringen.

 • Nytt projekt om den nordiska bolagsstyrningsmodellen

  Nyhet
  07 Feb 2014

  I skenet av EU-kommissionens agenda för ökad harmonisering av bolagsstyrning inom unionen, baserad på den anglosaxiska modellen, genomför SNS ett projekt för att definiera en gemensam nordisk bolagsstyrningsmodell. I projektet kommer en grupp experter från de nordiska länderna att samverka under...

 • Rundabordssamtal om statens roll som ägare

  Nyhet
  05 Feb 2014

  Vilka är lärdomarna från Finlands modell för hantering av statens roll som ägare? Vad händer med Hans Dalborgs förslag om att införa en finsk modell i Sverige?

 • Kerstin af Jochnick: ”Hushållens skuldsättning viktig för Riksbankens riskanalys”

  Nyhet
  31 Jan 2014

  Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, var inbjuden till SNS/SIFR Finanspanel den 31 januari för att tala om hushållens skuldsättning utifrån ett systemperspektiv.

 • Storleken spelar roll – om kommunstorlek och privatisering av välfärdstjänster


  Mikael Elinder och Henrik Jordahl
  SNS-bloggen
  30 Jan 2014

  Det finns ett tydligt samband mellan privatiseringar av välfärdstjänster och kommuners befolkningsstorlek. Ingen av de 15 svenska kommuner som har mindre än 5 000 invånare har överlåtit någon del av äldreomsorgen på privata utförare. En trolig förklaring är att de administrativa kostnaderna vid en...

 • Öka företagens medverkan i handelsförhandlingarna EU-USA

  Forskningsrapport
  30 Jan 2014

  Regeringar och företag måste samverka bättre för att identifiera de främsta hindren för handel och investeringar mellan USA och EU. Det är en förutsättning för att ett transatlantiskt frihandelsavtal ska bli framgångsrikt. Det skriver professor Bernard Hoekman i en ny SNS-rapport, Nya vägar att nå transatlantisk handelsintegration.

 • Ansvarfullt företagande centralt i en globaliserad värld

  Nyhet
  28 Jan 2014

  George Kell, chef för FN:s Global Compact, världens största frivilliga hållbarhetsinitiativ, kom till SNS för att samtala om ansvarfullt företagande på frukostseminariet "Public priorities – private action: the case for business engagement".

 • Hur bör Riksrevisionen utvecklas?

  Bok
  20 Dec 2013

  Riksrevisionen bildades för tio år sedan som ny myndighet under riksdagen för att vara oberoende från partipolitiken. Syftet var att stärka riksdagens kontrollmakt och förbättra den statliga revisionen. Riksdagsledamöternas intresse för att utnyttja den statliga revisionen i sitt arbete har dock inte ökat. Det är en av slutsatserna i en ny antologi om Riksrevisionens roll.

 • Risk för lägre beviskrav i skadeståndsmål mot revisorer efter Prosolviadomen

  Forskningsrapport
  20 Jan 2014

  Prosolviadomen kommer att innebära en högre risk för att revisorer, styrelseledamöter, vd:ar och andra uppdragstagare döms till skadestånd. En trolig följd blir högre revisionskostnader. Det konstaterar Carl Svernlöv, advokat och adjungerad professor, i SNS-rapporten Revisorers skadeståndsansvar i framtiden.

 • Mer stöd behövs till äldre som ska välja hemtjänst

  Nyhet
  20 Jan 2014

  Regeringens särskilda utredare Greger Bengtsson kom till SNS för att presentera sin utredning om effekterna av införande av lagen om valfrihetssystem inom kommunala vård- och omsorgstjänster.

 • SNS Konjunkturråd: Försäkringar lösning på välfärdsstatens utmaningar

  Forskningsrapport
  12 Nov 2013

  Sverige står inför betydande utmaningar att finansiera den omfattning och kvalitet på vård, skola och omsorg som medborgarna förväntar sig. I SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? presenterar en grupp forskare en meny av möjliga åtgärder för att möta utmaningarna. Fristående, men allmänna och obligatoriska försäkringar, är ett av de möjliga reformspår som diskuteras i rapporten.

 • Så blir Sverige mer attraktivt för klinisk forskning

  Nyhet
  14 Jan 2014

  Hur kan bättre samordning mellan näringslivet, sjukvården och forskningen bidra till att vända den negativa trenden för den kliniska forskningen i Sverige? Och vad gör andra länder för att främja life science-sektorn? SNS bjöd in till samtal med författarna bakom två nya utredningar som besvarar...

 • Stor lokal variation när välfärdstjänster privatiseras


  Henrik Jordahl och Richard Öhrvall
  SNS-bloggen
  07 Jan 2014

  I slutet av 2013 beslutade kommunfullmäktige i Kalmar att kommunen ska börja tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Kalmar blir därmed den 145:e  av landets 290 kommuner som tillämpar LOV. Tidigare har kommunen skött hela hemtjänsten i egen regi. Beslutet innebär att de...

 • Intervju med Jesper Strömbäck om Kampen om opinionen

  Nyhet
  17 Dec 2013

  Den politiska kommunikationen är av avgörande betydelse i en demokrati. Men hur mycket handlar om ideologi, och hur mycket handlar om marknadsföring? I boken Kampen om opinionen möter vi den senaste forskningen i ämnet. Se intervju med Jesper Strömbäck, en av bokens redaktörer, i En bok, en...

 • Finansskatten fungerar inte

  Forskningsrapport
  11 Dec 2013

  Den skatt på finansiella transaktioner som elva länder inom EU vill införa kommer att få svårt att nå sina mål. Dessutom kommer det att bli dyrt för dem som sparar på lång sikt, till exempel pensionssparare. Det konstaterar forskarna Carl Henning Christner och Håkan Thorsell vid Handelshögskolan i Stockholm i SNS-rapporten Den europeiska transaktionsskatten och dess mål.

 • Standards och regler hot mot kvalitet och nytänkande i revisionen

  Nyhet
  11 Dec 2013

  Revisionsforskaren Christoffer Humphrey medverkade i ett rundabordssamtal på SNS den 6 december. Humphrey är professor vid Manchester Business School och har medverkat i SNS forskningsprojekt Revisionens roll i bolagstyrning. Längst ned på sidan kan du ladda ned Humphreys kapitel i projektets...

 • SNS-debatt om PISA-raset

  Nyhet
  04 Dec 2013

  Den 4 december bjöd SNS Utbildningskommission  in till ett seminarium för att diskutera PISA 2012 (Programme for International Student Assessment )– OECD:s studie som vart tredje år mäter elevers kunskaper och färdigheter i olika länder. Vid mötet diskuterades även det nya inslaget Programme...

 • OECD varnar för stora risker mot återhämtningen i världsekonomin

  Nyhet
  02 Dec 2013

  Måndagen den 2 december samlade SNS ledande ekonomiska bedömare och aktörer för att analysera det ekonomiska läget, både globalt och i Sverige.

Äldre nyheter SNS-bloggen

SNS FORSKNING

SNS forskning bidrar med kunskap om hur Sverige ska kunna möta framtidens utmaningar. Vi belyser handlingsalternativen genom oberoende, policy-relevant och faktabaserad analys.

Mer om SNS forskning