• SNS KALENDARIUM

  Tidigare möten
 • Finland behöver återfå sin konkurrenskraft

  Nyhet
  30 Mar 2015

  Anders Borg besökte SNS/SIFR Finanspanel för att berätta om det uppdrag han fått av den finska regeringen.

 • Inför nationellt stöd för kommuner som arbetar med sociala investeringar

  Forskningsrapport
  03 Mar 2015

  Organisera ett nationellt metodstöd för kommuner, landsting och regioner som arbetar med sociala investeringar. Det är en av uppmaningarna som Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, riktar till regeringen.

 • Att utvärdera sociala investeringar

  Forskningsrapport
  03 Mar 2015

  I denna rapport betonas vikten av att utveckla analysmetoder för att bedöma lönsamheten av sociala investeringar. Sådana metoder används redan internationellt, men behöver anpassas till svenska förhållanden för att kunna tillämpas här. Författaren tar även upp kommunernas behov av nationellt stöd och diskuterar var ett sådant ansvar bör ligga.

 • Skärpt kontroll kan ge ökad effektivitet

  Forskningsrapport
  13 Mar 2015

  Om granskningen uppfattas som legitim minskar även risken för negativa effekter på den inre motivationen hos den som kontrolleras. Det är några av resultaten från ett unikt samhällsvetenskapligt experiment där effekterna av skärpt uppföljning studerades.

 • Sammanslagningar inte enda lösningen för småkommunerna

  Forskningsrapport
  10 Mar 2015

  Den tilltagande urbaniseringen skapar stora utmaningar för avfolkningskommunerna. Men det är inte självklart att kommunsammanslagningar är den enda lösningen på problemet. Det är en av slutsatserna i en ny SNS Analys av forskarna Gissur Erlingsson, Jörgen Ödalen och Josefina Syssner.

 • Den framtida redovisningstillsynen

  Nyhet
  06 Mar 2015

  Hur den svenska redovisningstillsynen ska organiseras har länge varit föremål för diskussion. I slutet av 2013 tillsatte Finansdepartementet en utredning för att se över systemet. Den 6 mars kom utredare Olle Stenman till SNS för att presentera utredningens förslag.

 • Ingves: Banksystemet klarar minusränta

  Nyhet
  06 Mar 2015

  Riksbanken har tagit det historiska beslutet att sänka reporäntan till −0,10 procent. Den 6 mars besökte Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel för att diskutera den penningpolitiska verktygslådan.

 • Ett år med den nya makrotillsynen

  Nyhet
  19 Feb 2015

  2014 fick Finansinspektionen ansvaret för makrotillsynen och arbetet med finansiell stabilitet. SNS/SIFR finanspanel bjöd in gd Martin Andersson för att tala om hur tillsynsarbetet fungerat hittills och vilka utmaningar som väntar framöver.

 • Nordisk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv

  Nyhet
  18 Feb 2015

  Stanford-professorn Ronald Gilson medverkade i den bok om den nordiska bolagsstyrningsmodellen som SNS publicerade i november. Den 18 februari besökte professor Gilson SNS i Stockholm för att föreläsa och diskutera sin beskrivning av den nordiska bolagsstyrningsmodellen i ett internationellt...

 • Ägarprövningsutredningen: Vilka krav kan ställas på aktörer i välfärdssektorn?

  Nyhet
  17 Feb 2015

  Cristina Eriksson Stephanson, särskild utredare för Ägarprövningsutredningen, kom till SNS för att presentera utredningens slutsatser. 

 • Höjd pensionsålder inget hot mot unga

  Forskningsrapport
  12 Feb 2015

  Fler äldre på arbetsmarknaden utgör inget hot mot ungdomars möjlighet att få arbete. En ökning av antalet personer som vill och kan arbeta leder till att fler jobb skapas. Därmed påverkas inte ungdomsarbetslösheten av höjd pensionsålder. Det är slutsatsen i en ny analys av nationalekonomiprofessorn Anders Forslund.

 • SNS söker praktikanter

  Nyhet
  09 Feb 2015

  SNS söker studenter som vill praktisera i en intellektuellt spännande miljö i nära samarbete med forskare och ledande beslutsfattare i både privat och offentlig sektor. Vi söker dig som studerar ekonomi eller något annat samhällsvetenskapligt ämne på universitet eller högskola och har ett genuint...

 • "Sverigefonder ger lägre avkastning än börsen"

  Nyhet
  09 Feb 2015

  Nära 90 procent av fondsparandet i svenska aktier ligger i aktivt förvaltade aktiefonder. I en ny studie undersöker nationalekonomerna Harry Flam och Roine Vestman svenska aktiefonders prestationer under perioden 1993-2014.

 • "Reporting has to be feasible as well as meaningful"

  Nyhet
  06 Feb 2015

  SNS bjöd in till ett samtal med Caroline Rees, chef för den New York-baserade ideella organisationen Shift, som lett arbetet med att utforma ett globalt ramverk för företagens rapportering om mänskliga rättigheter.

 • SNS Analys: CSR ur ett nationalekonomiskt perspektiv

  Forskningsrapport
  20 Jan 2015

  Ur ett nationalekonomiskt perspektiv kan CSR-trenden hos företag förstås som konventionell ekonomisk anpassning. Det menar TommyLundgren, professor i nationalekonomi vid Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi (CERE) vid Umeå universitet.

 • "Den europeiska banksektorns beroende av fåtal aktörer olyckligt"

  Nyhet
  29 Jan 2015

  Det sa professor Arnoud Boot, en av Europas främsta experter på den europeiska banksektorn, när han gästade SNS/SIFR Finanspanel för att ge perspektiv på utmaningarna för en banksektor i förändring och diskutera nya potentiella risker för den finansiella stabiliteten i Europa.

 • Måndagsklubben: Migrationsverkets gd om Sveriges flyktingmottagande

  Nyhet
  28 Jan 2015

  Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson besökte SNS för att diskutera det säkerhetspolitiska läget i omvärlden, behovet av samordning inom EU och Sveriges utmaningar för att ta emot ett stort antal asylsökande.

 • Hushållens skulder inget akut hot

  Forskningsrapport
  15 Jan 2014

  De svenska hushållens skulder utgör inget akut hot mot den finansiella stabiliteten. Men åtgärder krävs för att göra systemet mer robust mot störningar och få lånemarknaderna att fungera bättre för hushåll och företag.

 • Stiftelser som företagsägare - vad säger forskningen?

  Nyhet
  20 Jan 2015

  Professor Steen Thomsen från Copenhagen Business School besökte SNS för att berätta om resultaten från forskningsprojektet ”Industrial Foundations as Owners”

 • Ny undersökning: Hög ägarkoncentration i nordiska börsbolag

  Nyhet
  07 Jan 2015

  En ny undersökning som gjorts av SIS Ägarservice på uppdrag av SNS visar att 67 procent av svenska börsbolag har minst en aktieägare som kontrollerar mer än 20 procent av rösterna i bolaget.

 • Harvardprofessor John Ruggie besökte SNS

  Nyhet
  17 Dec 2014

  John Ruggie är den som ligger bakom att FN:s råd för mänskliga rättigheter 2011 antog ”FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter” (”the Ruggie Principles”).

 • "Bättre vård genom medskapande patienter"

  Forskningsrapport
  09 Dec 2014

  Patienternas egna erfarenheter kan användas för att förbättra vården av kroniska sjukdomar. Digitala patientnätverk är ett kraftfullt verktyg för att involvera patienterna och göra dem till medskapare av kunskap för en bättre vård. Det visar amerikansk forskning som sammanfattas i ett nytt nummer av skriftserien SNS Analys: Nätverk förbättrar vården för patienter med kroniska sjukdomar.

 • Det ekonomiska läget 2014

  Nyhet
  05 Dec 2014

  Årets konferens om det ekonomiska läget satte fokus på finanspolitiken och det parlamentariska läget i Sverige. 

 • Ny bok om bolagsstyrning
  i Norden

  Bok
  01 Dec 2014

  Boken "The Nordic Corporate Governance Model" (SNS Förlag) är resultatet av ett unikt nordiskt samarbete där experter på bolagsstyrning från Danmark, Finland, Norge och Sverige presenterar en samlad nordisk modell för bolagsstyrning.

 • Lära för livet? Om skolans och arbetslivets avtryck i vuxnas färdigheter

  Forskningsrapport
  13 Nov 2014

  En internationell studie av den vuxna befolkningens kunskaper visar på samma försämring av kunskapsläget i läsning och matematik bland yngre vuxna som vi sett i PISA-undersökningens analys av skolelever.

 • "Låt inte medierna sätta agendan för företagens samhällsansvar"

  Forskningsrapport
  28 Nov 2014

  Journalistiken får allt större makt att värdera företags agerande. Medierna sätter agendan för vad som anses vara rätt och fel i frågor som rör företagens roll och ansvar i samhället.

 • Överenskommelsen om vinst i välfärden

  Nyhet
  25 Nov 2014

  Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterade nyligen en överenskommelse om ”en välfärd utan vinstintresse”. SNS bjöd in till samtal om vilka frågor som är viktiga för den utredning som ska tillsättas och vilka effekter en vinstbegränsning kan få.  

 • Lautenschläger: Ny era för Europas banktillsyn

  Nyhet
  14 Nov 2014

  ECB:s direktionsledamot Sabine Lautenschläger kom till SNS/SIFR Finanspanel för att tala om bankunionen och ECB:s nya banktillsynsuppgifter som trädde i full kraft den 4 november.

 • Sociala investeringsfonder kräver nya samarbetsformer

  Nyhet
  10 Nov 2014

  Karen Wilson, Senior Fellow på Bruegel och knuten till OECD:s ”Structural Policy Division of the Science, Technology and Industry Directorate”, kom till SNS för att presentera rapporten New Investment Approaches for addressing Social and Economic Challenges.

 • Nya grepp krävs för att möta lärarbristen

  Nyhet
  04 Nov 2014

  Vid ett frukostseminarium på SNS presenterade riksrevisor Margareta Åberg resultaten av rapporten Statens dimensionering av lärarutbildningen- utbildas rätt antal lärare?

 • Vad kan England lära av Sverige?

  Nyhet
  29 Okt 2014

  Henrik Jordahl, extern forskningsledare för SNS, besökte den 22 oktober tankesmedjan Reform i London för att tala om den brittiska statsskulden och vad England kan lära av Sverige.

 • Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder

  Forskningsrapport
  22 Okt 2014

  Ökad kunskap behövs om vilka åtgärder som på ett effektivt sätt kompenserar för en sämre start i livet, exempelvis till följd av för tidig födsel eller andra hälsoproblem under barns tidiga utveckling. Det är en av slutsatserna i SNS Analys Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder skriven av fil.dr Peter Nilsson.

 • Hans-Werner Sinn om vägar ut ur eurokrisen

  Nyhet
  22 Okt 2014

  En av Europas mest inflytelserika ekonomer, Hans-Werner Sinn, kom till SNS/SIFR Finanspanel för att diskutera vägar ut ur eurokrisen.

 • Forskarsamtal om den svenska välfärdsmodellens historiska rötter

  Nyhet
  21 Okt 2014

  Irene Wennemo och Henrik Berggren har nyligen kommit ut med böcker som sätter in den svenska välfärdsmodellen i ett historiskt perspektiv. Vi bjöd in dem till SNS för att presentera och kommentera varandras böcker.

 • "Tydliga rutiner frigör tid för att värna mjuka värden"

  Nyhet
  10 Okt 2014

  Det sade Patrik Döl, verksamhetschef för Vardaga på ett seminarium om forskningsrapporten "Att styra och leda äldreomsorg".

 • Starkt samband mellan föräldrars ekonomi och barns hälsa

  Forskningsrapport
  22 Sep 2014

  Det finns stora skillnader i hälsa bland barn i Sverige och dessa skillnader hänger samman med föräldrarnas inkomst och utbildning. Särskilt utsatta är barn till föräldrar som får ekonomiskt bistånd från kommunen. Dessa barn har en kraftigt ökad sjuklighet jämfört med andra barn.

 • Ingves: Svenska banker känsliga för likviditetschocker

  Nyhet
  03 Okt 2014

  Arbetet med att utforma det nya globala regelverket för bankerna, även kallat Basel III, pågår för fullt. Riksbankens ordförande Stefan Ingves gästade SNS/SIFR Finanspanel för att tala om det nya regelverket och framtida utmaningar.  

 • Stärkt skydd för visselblåsare

  Nyhet
  30 Sep 2014

  I våras presenterades en statlig utredning som föreslog en förstärkning av det arbetsrättsliga skyddet för visselblåsare. Vad blir effekterna av den föreslagna lagstiftningen? Och hur arbetar svenska företag i dag med olika verktyg för att förebygga och upptäcka etiska övertramp?

 • Ojämlikhetens anatomi – Per Molander presenterade sin senaste bok

  Nyhet
  23 Sep 2014

  SNS fortsatte sin seminarieserie på temat ojämlikhet. Samhällsvetaren och ämbetsmannen Per Molander föreläste om sin nya bok Ojämlikhetens anatomi. Boken handlar om ojämlikhetens historia och hur filosofer och ekonomer har sett på den.

 • SNS/SIFR Finanspanel: Är finanskrisen och eurokrisen över?

  Nyhet
  22 Sep 2014

  Europas ekonomi står och stampar och alltfler röster varnar för ett japanskt scenario med kroniska tillväxtproblem.

 • SNS Eftervalsanalys

  Nyhet
  16 Sep 2014

  Tisdagen efter riksdagsvalet bjöd SNS in till eftervalsanalys. I en fullsatt hörsal diskuterade forskare, opinionsbildare och tidigare politiker varför valet gick som det gick och vad som nu händer.

 • SNS Tylösandskonferens 2014: USA- a superpower challenged?

  Nyhet
  05 Sep 2014

  Den 27 augusti samlades drygt 200 företagsledare, myndighetschefer, organisationsföreträdare, forskare och toppolitiker till SNS traditionsenliga Tylösandskonferens.

 • Inför riksdagsvalet: läget på arbetsmarknaden

  Nyhet
  03 Sep 2014

  Jobben är en av de viktigaste valfrågorna. Hur är läget på den svenska arbetsmarknaden? Vilka utmaningar väntar framöver? Och vilka politiska åtgärder krävs för att hantera dem?

 • Ojämlikheten i Europa – vad säger den sociologiska forskningen?

  Nyhet
  01 Sep 2014

  Vilken roll spelar utformningen av välfärdspolitiken för att utjämna skillnader i människors livsvillkor? Om denna fråga handlar sociologen Gösta Esping-Andersen internationellt uppmärksammade bok ”Three Worlds of Welfare Capitalism”.

 • Kärnkraftens framtid

  Nyhet
  29 Aug 2014

  Per Kågeson, professor i miljö- och systemanalys, presenterade sin nyutkomna bok ”Farväl till kärnkraften?” vid ett seminarium på SNS.

 • Välfärdens framtida finansiering i demografisk motvind

  Nyhet
  25 Aug 2014

  I januari 2014 presenterades SNS Konjunkturrådsrapport Hur får vi råd med välfärden? som undersökte utmaningarna för välfärdens långsiktiga finansiering. Sedan rapporten presenterades har det kommit nya rapporter i ämnet. SNS bjöd in till ett seminarium för en diskussion mellan ordföranden i SNS...

Äldre nyheter

Mia Horn af Rantzien, vd SNS
Välkommen till SNS! Som medlem i SNS ingår du i Sveriges viktigaste nätverk och skaffar dig kunskap för välgrundade beslut. Läs hur din organisation blir medlem.
Mia Horn af Rantzien, vd