• SNS KALENDARIUM

  Tidigare möten
 • Vill du vara med och utveckla SNS forskning? Vi söker nya medarbetare till SNS forskningsavdelning

  Nyhet
  04 Jul 2014

  SNS uppdrag är att bygga broar mellan forskare och beslutsfattare i politik, näringsliv och förvaltning. I våra forskningsprojekt engageras ledande samhällsforskare för att bidra med beslutsunderlag i viktiga samhällsfrågor.

 • Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?

  Forskningsrapport
  22 Maj 2014

  Många äldreboenden i Sverige är bra på att använda beprövade metoder för verksamhets-styrning. Men skillnaderna mellan enskilda äldreboenden är stora, vilket tyder på att det på många håll finns utrymme för förbättringar. Det är några av resultaten i en intervjustudie med 500 verksamhetschefer på svenska äldreboenden.

 • Hur får vi en optimal bolagsskatt?

  Nyhet
  16 Jun 2014

  Den 12 juni redovisade Företagsskattekommittén sitt slutuppdrag. Dagen efter presenterade kommitténs ordförande HG Wessberg utredningens slutsatser vid ett SNS-seminarium. Förslaget från kommittén består av två delar. I den första delen begränsas avdragsrätten för räntekostnader och andra...

 • Nya ledamöter i SNS Förtroenderåd

  Nyhet
  11 Jun 2014

  Vid sitt sammanträde den 10 juni 2014 beslutade SNS Förtroenderåd att välja in 28 nya ledamöter i SNS Förtroenderåd, däribland Lars-Eric Aaro, vd LKAB, Susanna Campbell, vd Ratos, Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket, Johan Karlström, vd Skanska och Eva Mörk, professor Uppsala universitet...

 • Pojkar på efterkälken?

  Nyhet
  09 Jun 2014

  SNS bjöd in till ett seminarium med jämställdhetsminister Maria Arnholm och ledande genusforskare för att diskutera skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat. Varför presterar pojkar sämre än flickor i den svenska skolan? Våren 2013 hade flickor i snitt drygt 20 meritvärdespoäng mer än...

 • Ukrainakrisen – vilka scenarier kan vi vänta oss?

  Nyhet
  03 Jun 2014

  SNS anordnade frukostseminarium om Ukraina, drygt en vecka sedan landet gått till val och röstat fram ”chokladkungen” Petro Porosjenko som ny president. Li Bennich-Björkman, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, menar att valet av president inte är direkt uppseendeväckande.   ”...

 • Ansvarsfulla investeringar – möjligheter och utmaningar

  Nyhet
  02 Jun 2014

  Hur kan man utveckla processer för att integrera ESG (environmental, social och governance) i kapitalförvaltning? Hur sätts målen? Hur kan man mäta och följa upp resultaten? Och vilka är förväntningarna på transparens och extern rapportering?   SNS bjöd in till ett frukostseminarium med Rob...

 • Politiska konflikters påverkan på ekonomin. Exemplet Israel-Palestina

  Nyhet
  27 Maj 2014

  Israel-Palestinakonflikten är världens kanske mest långvariga politiska konflikt. Hur ser förutsättningarna för fred ut? Vilka effekter har politiska konflikter på handel och ekonomisk tillväxt? Vilka utmaningar och dilemman ställs företag inför? Och finns det några lärdomar från Israel-...

 • Överprövning vid offentlig upphandling – en fördel eller nackdel?

  Nyhet
  26 Maj 2014

  Den offentliga upphandlingen uppgår årligen till mellan 550 och 600 miljarder kronor, omkring 15 till 20 procent av BNP. År 2012 överprövades ungefär 7 procent av alla upphandlingar. På ett seminarium anordnat av SNS talade Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi om överprövningar och hur de...

 • Att leda när media agerar moralisk domstol

  Nyhet
  16 Maj 2014

  SNS bjöd in till en diskussion om villkoren för företags och organisationers synlighet med utgångspunkt i boken Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol (SNS Förlag). Vid seminariet deltog Pernilla Petrelius Karlberg och Karolina Windell som skrivit boken tillsammans med Maria...

 • eHälsolösningar kan bidra till radikalt förbättrad vård

  Nyhet
  15 Maj 2014

  SNS bjöd in till ett rundabordssamtal om eHälsolösningar i vården med Sarah Staff Myers, Senior Quality Improvement Consultant vid Cincinnati Children's Hospital Medical Center.   I Sverige lider nästan halva befolkningen av långvarig sjukdom. Behandlingen av kroniker tar lejonparten av...

 • Investeringar i likvärdiga livschanser

  Nyhet
  13 Maj 2014

  SNS ordnade en hearing inför starten av nya forskningsprogrammet - Investeringar i likvärdiga livschanser. Programmet ska pågå i tre år och följas av en referensgrupp med representanter från kommuner, myndigheter och det civila samhället. På seminariet medverkade flera av referensgruppens ledamöter...

 • Skiffergasrevolutionens konsekvenser

  Nyhet
  05 Maj 2014

  SNS bjöd in till seminarium för att diskutera skiffergasrevolutionen och dess konsekvenser. Professor Marian Radetzki menade att den miljöförstöring som idag är förknippad med utvinning av skiffergas är barnsjukdomar som kommer att minska med tiden. Han ser en framtid där priset på fossila...

 • "Nytt, oväntat perspektiv på svensk historia"

  Nyhet
  05 Maj 2014

  För att få reda på vad som håller på att hända med det svenska mellanmänskliga förtroendet läste skribenten Håkan Lindgren Den svala svenska tilliten av Lars Trädgårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk och Lars Svedberg (SNS Förlag). ”Boken visar...

 • Europa efter parlamentsvalet

  Nyhet
  28 Apr 2014

  Högerextrema partier vinner mark i flera europeiska länder. Vad händer med EU-politiken om alltfler högerpopulistiska företrädare tar plats i Europaparlamentet?

 • SNS verksamhetsberättelse 2013

  Nyhet
  24 Apr 2014

  2013 var ett år då SNS flyttade fram sina positioner som förmedlare av aktuell forskning i viktiga samhällsfrågor. Totalt presenterades 17 forskningsrapporter och 8 nummer av SNS Analys. Rapporterna har handlat om flera av de frågor som står i centrum för den svenska politiska debatten under...

 • Rektorers arbetssituation utreds

  Nyhet
  14 Apr 2014

  Hösten 2013 gav SNS ut forskningsrapporten Rektor - en stark länk i styrningen av skolan av Olof Johansson, chef för Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet, och Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik vid Uppsala universitet. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över...

 • Lånar hushållen för mycket?

  Nyhet
  11 Apr 2014

  Vid ett frukostseminarium på SNS presenterade Anna Hedborg sin SOU Överskuldsättning i kreditsamhället. Utredningen visar att i dag har 400 000 personer skulder hos kronofogden. I denna grupp är låginkomsttagare kraftigt överrepresenterade. Mer än 95 000 personer har haft en skuld hos kronofogden i...

 • SNS startar nytt forskningsprojekt: Innovationer för ett längre arbetsliv

  Nyhet
  09 Apr 2014

  Hur ska vi få fler att arbeta längre? SNS samlar nu en arbetsgrupp för att utveckla en nationell agenda för ett nytänkande och systematiskt utvecklingsarbete som möjliggör ett längre arbetsliv. Gruppen består av företrädare för privata och offentliga arbetsgivare, fackföreningar och experter. Genom...

 • Så kan den ekonomiska styrningen av vården utvecklas

  Forskningsrapport
  20 Mar 2014

  I den svenska vården tillämpas en rad olika metoder för att ersätta vårdgivarna för den vård de producerar. I en ny forskningsrapport från SNS, Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer, analyserar Peter Lindgren för- och nackdelar med olika ersättningsmodeller. Slutsatsen är att vilken modell som fungerar bäst avgörs av vilken typ av vård det gäller.

 • Den svenska skolan – flumskola eller modern och framåtblickande?

  Nyhet
  01 Apr 2014

  ”Flumskola” är kritikernas benämning av progressivismen, den reformpedagogiska idériktning som många menar haft stort inflytande på den svenska skolan. Progressivismen betonar elevens eget ansvar för sitt lärande, ett jämlikt förhållande mellan elever och lärare och att undervisningen ska utgå från...

 • "Förbättra den svenska lärlingsmodellen"

  Forskningsrapport
  27 Mar 2014

  Professorerna Jonas Olofsson och Eskil Wadensjö har funnit att det i dagsläget saknas förutsättningar för att en lärlingsutbildningsmodell ska fungera väl i Sverige.

 • Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning

  Forskningsrapport
  21 Mar 2014

  I forskningsrapporten Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning från SNS och IFN presenteras en kartläggning av de regelverk som gäller för ett antal centrala välfärdstjänster i Sverige.

 • Skolforskningens bortglömda problem

  Camilo von Greiff
  SNS-bloggen
  24 Mar 2014

  Vad som händer i klassrummet är just nu i fokus för den utbildningspolitiska diskussionen. Idag råder det dock en okritisk inställning till forskningssammanställningar på området, vilket riskerar en snedvridning av fakta och beslutsunderlag för beslutsfattare på skolområdet.   Det råder nu en...

 • Fientliga bud – teorierna, maktspelet, kortsiktigheten

  Bok
  11 Feb 2014

  Boken tar sin utgångspunkt i situationer med fientliga bud, det vill säga där köparen förvärvar ett bolag i strid mot företagsledningens vilja. I två initierade fallstudier beskrivs budstriderna i livförsäkringsbolaget Skandia och lastbilstillverkaren Scania.

 • SNS/SIFR Finanspanel: Danmarks finanskris – orsaker, konsekvenser och lärdomar

  Nyhet
  19 Mar 2014

  Delar av kostnaderna för den danska krisen hade kunnat undvikas. Det menar Jesper Rangvid, ordförande i den kommitté som på danska regeringens uppdrag utrett den finansiella krisen i Danmark.

 • Det ekonomiska läget i Europa

  Nyhet
  14 Mar 2014

  Årets tema för EEAG-rapporten, som publiceras varje år av European Economic AdvisoryGroup, är Europas sammanhållning. Rapporten presenterades på SNS den 13 mars av professor John Driffill, Birkbeck College, University of London. Han talade bland annat om den åtstramningspolitik som...

 • Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter

  Forskningsrapport
  11 Feb 2014

  Sverige behöver utveckla ett nationellt utvärderingssystem för skolan och Högskoleprovets användning som urvalsinstrument till universitet och högskolor bör minimeras. Det är två av slutsatserna i forskningsrapporten Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan − problem och möjligheter, som tagits fram på uppdrag av SNS Utbildningskommission.

 • "Svensk högskola bör lära av USA"

  Forskningsrapport
  10 Feb 2014

  Ny forskningsrapport: Svenska universitet bör utlysa alla akademiska tjänster internationellt och uppvärdera undervisningens roll i forskarkarriären.

 • Hur får vi jämställda bolagsstyrelser?

  Nyhet
  07 Mar 2014

  Dagen före internationella kvinnodagen bjöd SNS in till ett samtal om hur bolagens styrelser kan bli mer jämställda.

 • God kvalitet måste löna sig i äldreomsorgen


  Mats Bergman och Henrik Jordahl
  SNS-bloggen
  21 Feb 2014

  Vilken funktion fyller vinst inom äldreomsorgen? Den frågan har varit hett omdebatterad de senaste åren. Det vanligaste argumentet för vinster tycks vara att de behövs för att möjliggöra investeringar, medan det vanligaste argumentet mot vinster tycks vara att de sänker kvaliteten när medel går...

 • ”Det ska vara dyrt att misslyckas”

  Nyhet
  21 Feb 2014

    Det sade Mats Bergman, professor i nationalekonomi, om vikten av kvalitet i äldreomsorgen vid ett frukostseminarium på SNS den 21 februari. Mats Bergman och docent Henrik Jordahl presenterade sina slutsatser om privatiseringen av äldreomsorgen inom ramen för forskningsprogrammet Från...

 • Kommunaliseringens effekter i den svenska skolan

  Nyhet
  20 Feb 2014

  Hur har kommunaliseringen av det svenska skolväsendet påverkat elevernas studieresultat och likvärdigheten i skolsystemet? Regeringens särskilda utredare Leif Lewin presenterade utredningens slutsatser på ett SNS-seminarium.

 • Kerstin Hessius:” Staten bör få låna även när det inte finns något lånebehov”

  Nyhet
  19 Feb 2014

  Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, presenterade på SNS/SIFR Finanspanel den 19 februari en utredning om statsskuldspolitiken som gjorts på uppdrag av regeringen.

 • Nytt projekt om den nordiska bolagsstyrningsmodellen

  Nyhet
  07 Feb 2014

  I skenet av EU-kommissionens agenda för ökad harmonisering av bolagsstyrning inom unionen, baserad på den anglosaxiska modellen, genomför SNS ett projekt för att definiera en gemensam nordisk bolagsstyrningsmodell. I projektet kommer en grupp experter från de nordiska länderna att samverka under...

 • Rundabordssamtal om statens roll som ägare

  Nyhet
  05 Feb 2014

  Vilka är lärdomarna från Finlands modell för hantering av statens roll som ägare? Vad händer med Hans Dalborgs förslag om att införa en finsk modell i Sverige?

Äldre nyheter SNS-bloggen

SNS FORSKNING

SNS forskning bidrar med kunskap om hur Sverige ska kunna möta framtidens utmaningar. Vi belyser handlingsalternativen genom oberoende, policy-relevant och faktabaserad analys.

Mer om SNS forskning