Forskningsprogram

SNS översätter aktuell samhällsforskning till konkreta råd till ledande beslutsfattare i politik och näringsliv. Frågorna formuleras i dialog med SNS medlemmar i näringsliv och offentlig förvaltning. Svaren ges av forskare och är oberoende och faktabaserade.

SNS forskningsprogram och mötesserier finansieras dels av SNS medlemmar, dels genom bidrag från referensgrupper och anslag från forskningsfinansiärer.

Pågående forskningsprojekt

Hållbar samhällsbyggnad

Urbaniseringstakten i Sverige är fortsatt hög och vi står inför stora demografiska förändringar. Tillsammans med den snabba tekniska utvecklingen ställer det krav på en god samhällsplanering.
Läs mer

Lärdomar om integration

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras i Sverige? Skillnaden mellan lyckade och misslyckade insatser kan få stora konsekvenser för både individ och samhälle. För att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre startade SNS forskningsprojektet Lärdomar om integration. Fokus ligger på arbetsmarknad och utbildning.

Läs mer

Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Syftet med SNS projekt ”Vård och omsorg i det 21:a århundradet” är att ta fram ny kunskap om hur kompetensförsörjningen kan säkras och hur ny teknik kan användas för att möta vårdens och omsorgens förändrade förutsättningar.
Läs mer

Skatter i en globaliserad värld

Globaliseringen och den tekniska utvecklingen har öppnat upp och förändrat den svenska ekonomin. Hur påverkar detta skattesystemets effektivitet och omfördelande funktion?
Läs mer

SNS Konjunkturråd

SNS Konjunkturråd 2020 analyserar den svenska klimatpolitiken i ett globalt perspektiv.

Läs mer

Avslutade forskningsprojekt

Global migration – orsaker och konsekvenser

Läs mer

Konjunkturrådets rapport 2019

Läs mer

Nya utmaningar för pensionssystemet

Läs mer

Konjunkturrådets rapport 2018

Läs mer

Framtidens kompetensförsörjning

Läs mer

Trygghetssystemet och arbetslinjen bland de äldre

Läs mer

Investeringar i likvärdiga livschanser

Läs mer

SNS Konjukturråd 2017

Läs mer

SNS Demokratirapport 2017

Läs mer

Flyget och näringslivsstrukturen

Läs mer

SNS Corporate Governance Roundtable

Läs mer

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Läs mer

SNS Utbildningskommission

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2016

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2015

Läs mer

Innovationer för ett längre arbetsliv

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2014

Läs mer

Klimat och näringsliv

Läs mer

Revisionens roll i den framtida bolagsstyrningen

Läs mer

Värdet av nya läkemedel

Läs mer

Planering av byggande och infrastruktur – ett helhetsgrepp

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2013

Läs mer

Utvärdering av Riksbankens okonventionella penningpolitik

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2012

Läs mer

SNS Demokratiråd 2011

Läs mer

Framtidens tjänstepensioner

Läs mer

SNS Välfärdsrapport 2011

Läs mer

Likvärdighet i skolan

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2011

Läs mer

SNS Arbetsmarknad

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2010

Läs mer

SNS Välfärdsråd 2010

Läs mer

SNS Demokratiråd 2010

Läs mer

SNS forskning 1990-2009

Läs mer