Genom att publicera och kommunicera aktuell forskning om centrala samhällsfrågor verkar SNS för en kunskapsbaserad samhällsdebatt och bidrar med underlag för välgrundade beslut.

Rapporterna skrivs av framstående samhällsforskare. SNS värnar den akademiska friheten och forskarna svarar självständigt för analys, slutsatser och förslag.

Ett betydelsefullt särdrag för SNS är de referensgrupper med beslutsfattare och experter som knyts till forskningsprojekten. Under ett projekts gång diskuteras frågeställningar, resultat och slutsatser med referensgruppen. Gruppens medlemmar bidrar med sina erfarenheter från olika perspektiv. Det här utbytet tillför projekten ny kunskap och ger forskarna insikter om vilken ytterligare kunskap som efterfrågas. Det bidrar också till att forskningsresultaten når ut till berörda aktörer och kommer till användning.

Forskningsprojekten som bedrivs inom ramen för SNS forskningsprogram beskrivs under respektive rubrik i menyn till vänster.

SNS forskning kännetecknas av

Konstruktiva lösningar: SNS forskningsprojekt bidrar med konstruktiva och välgrundade förslag till lösningar på samhällets utmaningar.

Hög relevans: Forskningen fokuserar på väsentliga samhällsfrågor, samt är relevant och användbar för SNS intressenter och andra beslutsfattare.

God vetenskaplig kvalitet: SNS forskningsrapporter kännetecknas av vetenskapliga metoder och faktabaserad analys. Kvaliteten säkras genom att SNS knyter till sig akademisk expertis av hög klass och att rapporterna genomgår en akademisk granskningsprocess.

Oberoende: Forskningen bedrivs under full akademisk frihet. Forskarna svarar självständigt för analys och slutsatser. SNS som organisation tar inte ställning till dessa.

Tillgänglighet: Resultaten presenteras i format som är lättillgängliga för en bredare krets än den rent akademiska.

Kontakt

Chef forskningsprogrammet:  Mikael Witterblad, mikael.witterblad@sns.se.