SNS översätter aktuell samhällsforskning till konkreta råd till ledande beslutsfattare i politik och näringsliv. Frågorna formuleras i dialog med SNS medlemmar i näringsliv och offentlig förvaltning. Svaren ges av forskare och är oberoende och faktabaserade.

SNS forskningsprogram och mötesserier finansieras dels av SNS medlemmar, dels genom bidrag från referensgrupper och anslag från forskningsfinansiärer.

Pågående forskningsprojekt

Demokratirådets rapport 2021

Demokratirådets rapport 2021 undersöker polariseringen i Sverige. Läs mer

Hållbar samhällsbyggnad

Urbaniseringstakten i Sverige är fortsatt hög och vi står inför stora demografiska förändringar. Tillsammans med den snabba tekniska utvecklingen ställer det krav på en god samhällsplanering. Läs mer

Lärdomar om integration

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras i Sverige? Skillnaden mellan lyckade och misslyckade insatser kan få stora konsekvenser för både individ och samhälle. För att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre startade SNS forskningsprojektet Lärdomar om integration. Fokus ligger på arbetsmarknad och utbildning. Läs mer

Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Syftet med SNS projekt ”Vård och omsorg i det 21:a århundradet” är att ta fram ny kunskap om hur kompetensförsörjningen kan säkras och hur ny teknik kan användas för att möta vårdens och omsorgens förändrade förutsättningar. Läs mer

Skatter i en globaliserad värld

Globaliseringen och den tekniska utvecklingen har öppnat upp och förändrat den svenska ekonomin. Hur påverkar detta skattesystemets effektivitet och omfördelande funktion?
Läs mer

SNS Konjunkturråd

SNS Konjunkturråd analyserar hur samhällsekonomin fungerar över tid när det gäller olika centrala frågor. 2021 års rapport tar upp digitalisering och konkurrens. Läs mer