Forskningsprogram

SNS översätter aktuell samhällsforskning till konkreta råd till ledande beslutsfattare i politik och näringsliv. Frågorna formuleras i dialog med SNS medlemmar i näringsliv och offentlig förvaltning. Svaren ges av forskare och är oberoende och faktabaserade.

Pågående forskningsprojekt

Lärdomar om integration

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras i Sverige? Skillnaden mellan lyckade och misslyckade insatser kan få stora konsekvenser för både individ och samhälle. För att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre startar SNS forskningsprojektet Lärdomar om integration. Fokus kommer att ligga på arbetsmarknad och utbildning.

Läs mer

Nya utmaningar för pensionssystemet

Det svenska pensionssystemet står inför flera stora utmaningar. En åldrande befolkning sätter press uppåt på pensionsåldern. Samtidigt väntas antalet fattigpensionärer öka. Hur kan pensionssystemet som helhet både ge trygghet för individen och rätt incitament till ett längre arbetsliv? Projektet tar ett helhetsperspektiv på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både tjänstepensionen och den statliga pensionen.

Läs mer

Framtidens kompetensförsörjning

Matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden är betydande. Arbetsgivare upplever brist på kompetent arbetskraft trots många arbetssökande, utbyggnad av högskolesystemet och en ökad andel personer med eftergymnasial utbildning. Forskningsprojektet syftar till att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Läs mer

SNS Demokratirapport 2017: Den parlamentariska demokratins tillstånd i Sverige

Sveriges politiska maskineri gnisslar. 2014 års val vittnar om att det har blivit allt svårare att bilda stabila regeringar och att bygga majoriteter i riksdagen. Det verkar finnas ett behov av att förbättra det politiska systemets funktionssätt. Därför startar SNS forskningsprojektet Demokratirapport 2017: Den parlamentariska demokratins tillstånd i Sverige.

SNS Välfärdsråd

Välfärdsrådet undersöker trygghetssystemet och arbetslinjen bland de äldre. Nyckelfrågan är vad som händer med de personer som i och med de hårdare kraven inte blir beviljade förtidspension.

Läs mer

SNS Konjunkturråd

En väl fungerande arbetsmarknad: utmaningar och lösningar. Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Lågutbildade, flyktinginvandrade och äldre långtidsarbetslösa har mycket svårt att finna arbete. Vad finns det för lösningar?

Läs mer

Investeringar i likvärdiga livschanser

Syftet med projektet är att bidra med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan ge ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Läs mer

Avslutade forskningsprojekt

Flyget och näringslivsstrukturen

Läs mer

SNS Corporate Governance Roundtable

Läs mer

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Läs mer

SNS Utbildningskommission

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2016

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2015

Läs mer

Innovationer för ett längre arbetsliv

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2014

Läs mer

Klimat och näringsliv

Läs mer

Revisionens roll i den framtida bolagsstyrningen

Läs mer

Värdet av nya läkemedel

Läs mer

Planering av byggande och infrastruktur – ett helhetsgrepp

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2013

Läs mer

Utvärdering av Riksbankens okonventionella penningpolitik

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2012

Läs mer

SNS Demokratiråd 2011

Läs mer

Framtidens tjänstepensioner

Läs mer

SNS Välfärdsrapport 2011

Läs mer

Likvärdighet i skolan

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2011

Läs mer

SNS Arbetsmarknad

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2010

Läs mer

SNS Välfärdsråd 2010

Läs mer

SNS Demokratiråd 2010

Läs mer

SNS forskning 1990-2009

Läs mer