Forskningsprogram

SNS översätter aktuell samhällsforskning till konkreta råd till ledande beslutsfattare i politik och näringsliv. Frågorna formuleras i dialog med SNS medlemmar i näringsliv och offentlig förvaltning. Svaren ges av forskare och är oberoende och faktabaserade.

SNS forskningsprogram och mötesserier finansieras dels av SNS medlemmar, dels genom bidrag från referensgrupper och anslag från forskningsfinansiärer.

Pågående forskningsprojekt

Samhällsbyggnad

Urbaniseringstakten i Sverige är fortsatt hög och vi står inför stora demografiska förändringar. Tillsammans med den snabba tekniska utvecklingen ställer det krav på en god samhällsplanering. För att bidra med ny kunskap startar SNS forskningsprojektet Samhällsbyggnad under hösten 2018. Det kommer att pågå i tre år.
Läs mer

Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Syftet med SNS projekt ”Vård och omsorg i det 21:a århundradet” är att ta fram ny kunskap om hur kompetensförsörjningen kan säkras och hur ny teknik kan användas för att möta vårdens och omsorgens förändrade förutsättningar. Projektet startade i början av 2018 och kommer att pågå i tre år.
Läs mer

Lärdomar om integration

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras i Sverige? Skillnaden mellan lyckade och misslyckade insatser kan få stora konsekvenser för både individ och samhälle. För att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre startar SNS forskningsprojektet Lärdomar om integration. Fokus kommer att ligga på arbetsmarknad och utbildning.

Läs mer

Nya utmaningar för pensionssystemet

En åldrande befolkning sätter press uppåt på pensionsåldern. Samtidigt väntas antalet fattigpensionärer öka. Hur kan pensionssystemet som helhet både ge trygghet för individen och rätt incitament till ett längre arbetsliv? Projektet tar ett helhetsperspektiv på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både tjänstepensionen och den statliga pensionen.

Läs mer

Framtidens kompetensförsörjning

Arbetsgivare upplever brist på kompetent arbetskraft trots många arbetssökande, utbyggnad av högskolesystemet och en ökad andel personer med eftergymnasial utbildning. Forskningsprojektet syftar till att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Läs mer

Trygghetssystemet och arbetslinjen bland de äldre

Projektet undersöker trygghetssystemet och arbetslinjen bland de äldre. Nyckelfrågan är vad som händer med de personer som i och med de hårdare kraven inte blir beviljade förtidspension.

Läs mer

SNS Konjunkturråd

SNS Konjunkturråd 2018 undersöker kapitalstockens omfattning och fördelning i Sverige och riktlinjer för hur en framtida kapitalbeskattning bör utformas. Rapporten presenterar en stor kartläggning av svenskarnas attityder till förmögenhetsfördelningen och kapitalbeskattningen. Slutligen utvärderas specifika förslag om kapitalskatter utifrån lärdomar från ekonomisk teori och empiriska studier.

Läs mer

Investeringar i likvärdiga livschanser

Syftet med projektet är att bidra med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan ge ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Läs mer

Avslutade forskningsprojekt

SNS Demokratirapport 2017

Läs mer

Flyget och näringslivsstrukturen

Läs mer

SNS Corporate Governance Roundtable

Läs mer

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Läs mer

SNS Utbildningskommission

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2016

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2015

Läs mer

Innovationer för ett längre arbetsliv

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2014

Läs mer

Klimat och näringsliv

Läs mer

Revisionens roll i den framtida bolagsstyrningen

Läs mer

Värdet av nya läkemedel

Läs mer

Planering av byggande och infrastruktur – ett helhetsgrepp

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2013

Läs mer

Utvärdering av Riksbankens okonventionella penningpolitik

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2012

Läs mer

SNS Demokratiråd 2011

Läs mer

Framtidens tjänstepensioner

Läs mer

SNS Välfärdsrapport 2011

Läs mer

Likvärdighet i skolan

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2011

Läs mer

SNS Arbetsmarknad

Läs mer

SNS Konjunkturråd 2010

Läs mer

SNS Välfärdsråd 2010

Läs mer

SNS Demokratiråd 2010

Läs mer

SNS forskning 1990-2009

Läs mer