SNS är en oberoende ideell förening. Föreningens högsta beslutande organ är SNS förtroenderåd som består av forskare och ledande beslutsfattare i näringsliv och offentlig förvaltning. Förtroenderådet utser SNS styrelse och revisorer. SNS valberedning föreslår personer att väljas som styrelse- och förtroenderådsledamöter.

SNS verksamhet bedrivs i två juridiska enheter, den ideella föreningen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och det av föreningen helägda aktiebolaget Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Serviceaktiebolag. Den viktigaste uppgiften för SNS Service AB är att fungera som ett servicebolag åt föreningens medlemmar. Inom ramen för den ideella föreningen bedrivs SNS forskningsprojekt.