10 paragrafer som styr verksamheten.

§ 1. ÄNDAMÅL

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har till ändamål att främja en saklig och konstruktiv samhällsdebatt med tonvikt på frågor som rör näringslivet och dess roll i samhället, att verka för en samhällspolitik som skapar gynnsamma betingelser för det allmänna framåtskridandet på marknadsekonomins grund samt att främja ökad effektivitet och fördjupad samarbetsvilja i arbetslivet. Förbundet skall bedriva sin verksamhet obundet av intresseorganisationer och politiska partier.

§ 2. VERKSAMHETSFORMER

Förbundet verkar genom utredningar och vetenskaplig forskning, genom konferenser, genom studier och debatt i lokala grupper sammansatta av personer med intresse för förbundets ändamål samt genom publicering och spridning av resultaten från dessa verksamhetsfält.

§ 3. FÖRVALTNING

Förbundets angelägenheter omhänderhas av ett förtroenderåd och en av förtroenderådet utsedd styrelse.

§ 4. FÖRTROENDERÅDET

Ledamöter av förtroenderådet är dels ordförandena i de för förbundets ändamål verksamma lokalgrupperna, dels av förtroenderådet för en tid av högst fem år valda ledamöter. De senare skall uppgå till ett antal minst lika stort som antalet lokalgrupper och väljas av den del av förtroenderådet som utsetts genom val. Ledamotskap kan upphöra före mandattidens slut efter skriftlig uppsägning, som skall vara förtroenderådet tillhanda senast 14 dagar före ordinarie förtroenderådsmöte.

Avgår vald ledamot före mandattidens slut väljes ny ledamot för återstoden av nämnda tid.
Till hedersledamöter i förtroenderådet kan väljas speciellt förtjänta personer.

§ 5. FÖRTROENDERÅDSSAMMANTRÄDEN

  1. Ordinarie sammanträde med förtroenderådet hålles en gång varje år före juni månads utgång vid tid, som av styrelsen bestämmes. Vid detta sammanträde skall förtroenderådet inom sig utse ordförande och vice ordförande, samt efter det att förvaltnings- och revisionsberättelserna föredragits, fastställa balansräkning för förbundet, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen samt förrätta val av styrelse och revisorer. Andra frågor få upptagas endast om de uttryckligen angivits i kallelsen eller står i omedelbart samband med annat vid sammanträdet handlagt ärende. Ledamot av förtroenderådet är berättigad att få ärende hänskjutet till prövning vid ordinarie förtroenderådssammanträde, om han hos styrelsen skriftligt framställt yrkande om detta minst en vecka före sammanträdet.
  2. Extra sammanträde med förtroenderådet skall utlysas, när styrelsen finner så behövligt eller då ledamöter av förtroenderådet till ett antal, motsvarande minst 1/5 av samtliga ledamöter, gör framställning härom hos styrelsen. Vid extra sammanträde få ej andra ärenden förekomma än de som angivits i kallelsen eller står i omedelbart samband med sådant ärende.
  3. Kallelse till förtroenderådssammanträde utfärdas av styrelsen minst tre veckor före ordinarie förtroenderådssammanträde samt minst en vecka före annat förtroenderådssammanträde.
  4. Ledamot av förtroenderådet får vid förtroenderådssammanträdet företrädas endast av annan ledamot. Vid omröstning i förtroenderådet äger varje ledamot en röst. Såsom sammanträdets beslut gäller, såvida icke annorlunda bestämmes i dessa stadgar, den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres fråga rörande val genom lottning, medan för övriga frågor den mening gäller, som biträdes av ordföranden.

§ 6. STYRELSEN

Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare högst åtta ledamöter. Ordföranden i styrelsen utses av förtroenderådet. Styrelsens ledamöter väljes vid ordinarie förtroenderådssammanträde för tiden t.o.m. nästkommande ordinarie förtroenderådssammanträde.

Förbundets verkställande direktör utses av styrelsen och är självskriven ledamot av denna.
Förtroenderådets ordförande skall genom kallelse till styrelsens sammanträden beredas tillfälle att närvara vid dessa.

Av förtroenderådet vald styrelseledamot kan genom beslut av förtroenderådet skiljas från sitt uppdrag även om den tid, för vilken han blivit vald, ej gått till ända.

Styrelsen är beslutsför, när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet är tillstädes. Vid omröstning gäller den mening, om vilken mer än halva antalet röster förenat sig, eller, vid lika röstetal, den mening, som biträtts av den vid sammanträdet fungerande ordföranden. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, upptagande alla ärenden som förekommit och de beslut som fattats.

§ 7. REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper utses årligen vid ordinarie förtroenderådssammanträde för tiden till nästa ordinarie förtroenderådssammanträde två revisorer varav minst en auktoriserad samt två suppleanter för dessa.

§ 8. RÄKENSKAPER

Förbundets räkenskaper skall per den 31 december varje år sammanföras i ett fullständigt bokslut.
Senast den 1 mars påföljande år skall räkenskaperna med tillhörande handlingar samt av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse jämte vinst-och förlusträkning samt balansräkning för senaste räkenskapsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna skall avgiva skriftlig berättelse över sin granskning, vari de bestämt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen skall årligen inlämnas till styrelsen före den 30 april.

Förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen skall genom styrelsens försorg tillställas förtroenderådets medlemmar senast i samband med kallelsen till ordinarie förtroenderådssammanträde.

§ 9. STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar fordras enhälligt beslut av förtroenderådets samtliga ledamöter eller att beslut om sådan ändring fattats av förtroenderådet vid två på varandra följande sammanträden, därav minst ett ordinarie och att beslutet vid det sammanträdet, som hålles sist, biträdes av minst 3/4 av de röstande.

§ 10. FÖRBUNDETS UPPLÖSNING

Fråga om förbundets upplösning behandlas i samma ordning som fråga om stadgeändring. Dock fordras för sådant beslut vid andra sammanträdet en majoritet av 4/5 av de avgivna rösterna.

Om förbundet upplöses, skall samtliga dess tillgångar tillfalla förening, stiftelse eller institution, som har till huvudsakligt ändamål att främja de syften, som angivits i 1. Beslut om medlens användning för sådant syfte skall fattas i samband med beslutet om förbundets upplösning.