Hur kan brottslighet med stor negativ inverkan på samhället motverkas framöver? Vissa typer av brottslighet innebär höga samhällsekonomiska kostnader och kan på sikt påverka det demokratiska systemet i negativ riktning. Trygghet, tillit, rättssäkerhet, frihet och rättvis konkurrens är exempel på centrala värden som kan skadas eller gå förlorade till följd av brottslighet. Projektet pågår 2022–2024.

Läs pressmeddelandet ”SNS knyter myndigheter, kommuner och företag till forskningsprojekt om brottslighet”.


Kontakt

Forskningsledare: Louise Lorentzon, louise.lorentzon@sns.se, 070-791 21 72.

Projektledare: Emelie Lekebjer, emelie.lekebjer@sns.se, 0737- 53 32 07.

Mikael Witterblad, chef forskningsprogrammet, mikael.witterblad@sns.se.


Brottslighet kan medföra stora samhällsekonomiska kostnader

Nära hälften av befolkningen oroar sig i dag i stor utsträckning över brottsligheten i samhället, enligt Brå. Upplevd otrygghet och brottslighet påverkar hela samhället, även om utsattheten för brott är ojämnt fördelad och drabbar områden och personer i olika stor utsträckning.

Sprängningar, bilbränder, skjutningar, öppen narkotikahandel och dödligt våld i det offentliga rummet är synliga brott som får stor uppmärksamhet i debatten och medierapporteringen. Brottsligheten kan bland annat påverka viljan att vittna, bosätta sig och röra sig fritt i eller bedriva näringsverksamhet i områden som uppfattas som otrygga. Även hot och mindre synligt våld kan påverka människors trygghet och frihet.

Hot, utpressning och våld mot offentliga tjänstepersoner och förtroendevalda kan på lång sikt leda till rädsla för att fatta vissa beslut eller minska viljan att ställa upp i val eller delta i offentlig debatt. Penningtvätt och brott riktade mot olika delar av välfärdssystemet kan på sikt påverka medborgarnas förtroende och tillit för samhället och dess institutioner.

Brottslighet som bedrägerier, stölder och utpressning kan få betydelse för företagens möjligheter att bedriva sin verksamhet utifrån rättvisa konkurrensförhållanden.

Minskad brottslighet – hela samhället behövs

Det är en grundläggande offentlig uppgift att motverka brottslighet och säkra trygghet för medborgarna. Både myndigheter inom och utanför rättsväsendet behövs i arbetet mot brottslighet och i det arbetet har de olika verktyg att tillgå.

Även civilsamhället och näringslivet, som inte alltid förknippas med brottsbekämpning och rättsväsendet, har en viktig roll i att förebygga och motverka brottslighet. Det gäller både förebyggande åtgärder innan rättsvårdande myndigheter kopplas in och i arbetet med att bistå rättsväsendet i att bekämpa brottslighet och återfall i brottslighet. Detsamma gäller insatser för återintegrering i samhället efter avtjänat straff.

I arbetet mot brottslighet är en ändamålsenlig lagstiftning och samverkan centrala, både på lokal och internationell nivå. I detta kan också olika organisatoriska förutsättningar och lagar kring sekretess och delning av information spela roll.

Kunskap om vilka åtgärder som är effektiva

Brottsligheten förändras i takt med att samhället förändras. Förändringarna medför ett behov av ny kunskap och kartläggningar av nya mönster.

Det finns en uppsjö av exempel på förebyggande och brottsbekämpande åtgärder. Men det saknas ofta kunskap om vilka effekter dessa insatser ger, både på kort och lång sikt. Det behövs mer kunskap för att kunna dra slutsatser kring vilka förebyggande och brottsbekämpande åtgärder som är effektiva och samhällsekonomiskt lönsamma för att minska brottsligheten.

Det finns också en växande forskningslitteratur om empiriska effektutvärderingar av åtgärder som bland annat syftar till att förebygga, bekämpa och minska återfall i brott. I projektet medverkar forskare från olika discipliner. Även forskning och lärdomar från andra länder kommer att presenteras.


kommande seminarier

2023.10.11 Hur påverkar samhällsvård framtida kriminalitet?

2023.11.07 Hur påverkar organiserad brottslighet stat och kommun?


Genomförda seminarier

Avhopparverksamhet i storstäderna 2023.09.12

Bostadsområdets betydelse för barns framtid 2023.06.14

EU:s kamp mot organiserad brottslighet 2023.04.24

Varför klaras inte fler mängdbrott upp? 2023.03.15

Sociala insatser för att minska brottsligheten 2022.11.22

Mingla med experterna: Hur påverkar cyberbrott företagen? 2022.08.31

Vad kan göras åt skjutvapenvåldet? 2022.08.18

Hur kan vi tillsammans minska brottsligheten? 2022.05.13

Sekretess mellan myndigheter – ett hinder för effektiv brottsbekämpning? 2022.04.06


Publicerade rapporter

Avhopp från kriminella grupperingar i storstäderna. Hur fungerar kommunernas verksamhet? 2023.09.12

Bostadsområdets betydelse för brottslighet och barns möjligheter 2023.06.14

Social Policies as Crime Control 2022.11.22


pågående studier

Påverkar samhällsvård barns framtida kriminalitet?

I Sverige placeras varje år tusentals barn i familjehem efter beslut från socialtjänsten eller domstolarna. I den här rapporten undersöks möjliga effekter av en familjehemsplacering på framtida brottsligt beteende. Utifrån svenska och andra nordiska studier kompletterat med några icke-nordiska högkvalitativa kausala studier studeras frågor som: Vad kännetecknar en framgångsrik familjehemsplacering? Vilka barn gynnas respektive missgynnas av en placering? Finns det utrymme för förbättringar i dagens system, och vad bör i så fall prioriteras?

Författare: Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet

Lansering: Hösten 2023.

Den sårbara staten. En forskningsöversikt om hur organiserad brottslighet påverkar stat och kommun

Svenska institutionerna har visat sig vara sårbara för infiltration, korruption och välfärdsbedrägerier. Den svenska förvaltningsmodellen utmanas idag av kriminella aktörer, såväl av individer som grupper. I rapporten sammanfattas internationell forskning och erfarenheter om hur påverkan kan gå till. I rapporten lyfts särskilt den lokala nivåns, det vill säga kommunernas, sårbarhet.

Författare: Carina Gunnarson, docent i statskunskap, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och affilierad till statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Lansering: hösten 2023

Regleringen av brottsutredares tillgång till befintlig digital information

Tvångsmedel – såsom häktning, kroppsbesiktning och hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation – är nödvändiga för att kunna utreda brott, men innebär också inskränkningar i individers grundläggande fri- och rättigheter. I rapporten behandlas olika typer av etablerade tvångsmedel som husrannsakan och beslag, men även det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning. Ligger svensk lagstiftning i linje med Europakonventionen? Behövs ändringar – i rådande lagstiftning eller i myndigheters tillämpning – och i så fall vilka?

Författare: Mattias Hjertstedt, universitetslektor vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Även anknuten till Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Lansering: vinter 2023

Kan beteendevetenskap minska brottsligheten bland unga?

Förebyggande insatser är viktiga för att unga inte ska hamna i kriminalitet. Men hur mycket går deras livsval att påverka? Många etablerade program som syftar till att minska kriminellt beteende bland unga är dyra och inte alltid verkningsfulla. Jens Ludwig, professor i nationalekonomi, har tillsammans med sina kollegor studerat effekter av beteendeprogram som fokuserar på att hjälpa unga personer att sakta ner beslutsprocessen i riskfyllda situationer. Han presenterar resultaten i en ny SNS-rapport.

Författare: Jens Ludwig, professor i nationalekonomi, chef för University of Chicagos Crime Lab, Education Lab samt National Bureau of Economic Researchs arbetsgrupp om brottsekonomi.

Lansering: Mars 2024

Vilka effekter har polisinsatser och övervakningskameror?

I vilken utsträckning påverkar olika typer av polisinsatser och kameraövervakning brottsligheten? Rapporten innehåller kartläggningar och analyser av både historiska och nutida polisreformer i Sverige och lärdomar från internationell och svensk forskning om polisinsatser och kameraövervakning. Utifrån analyserna försöker forskaren dra slutsatser om insatserna har varit motiverade utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Författare: Mikael Priks, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Lansering: våren 2024.

Effekter av ungdomsrabatt och ungdomsfängelser

Sverige tillämpar likt många andra länder ett system med ungdomsrabatter i rättssystemet. I rapporten studeras hur ungdomsrabatten påverkar brottslighet.

I rapporten presenteras även forskning om ungdomsfängelser. Hur påverkades brottsligheten när ungdomar på 1930-talet gick från att vara intagna tillsammans med vuxna till att vara intagna på särskilda ungdomsfängelser?

Författare: Mikael Priks, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Lansering: hösten 2024

Näringslivet och organiserad brottslighet – hur påverkas företag?

Kriminella företag drivs utan hänsyn till lagstiftning och kan därför erbjuda lägre priser och hävda sig bättre i konkurrens med seriösa företag. Hur ser företagens kostnader ut av organiserad brottslighet och vad kan göras åt problemet?

Författare: Carina Gunnarson, docent i statskunskap, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och affilierad till statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Lansering: hösten 2024

Vilka faktorer påverkar återfall i brott?

Många brott begås av redan tidigare dömda personer. Hur kan återfall i brottslighet minska? Vilka faktorer fungerar enligt forskningen på området?

Författare: Randi Hjalmarsson, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.

Lansering: hösten 2024.


referensgrupp

Advokatsamfundet, Akavia, Arbetsförmedlingen, Avarn Security, Domstolsverket, Fastighetsägarna Sverige, Finansdepartementet, Fryshuset, Försäkringskassan, Göteborgs stad, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelshandlarna, Malmö stad, Mellby Gård, MKB fastighets AB, Polisförbundet, Polismyndigheten, Skatteverket, Stockholms stad, Svensk Försäkring, Svenskt Näringsliv och Åklagarmyndigheten.