SNS är Sveriges ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt och en viktig källa till kunskap för beslutsfattare.

SNS är en oberoende ideell förening grundad 1948, som sammanför företrädare för näringsliv, förvaltning, akademi och politik. Denna brobyggande roll främjas av att SNS som organisation inte tar ställning i policyfrågor.

Verksamheten består av forskning, möten och utbildningar om centrala samhällsfrågor. 290 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS.


SNS vision och mission

SNS vision är ett gemensamt kunskapsbyggande för ett bättre samhälle.

SNS mission är att sammanföra akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att hitta lösningar på centrala samhällsutmaningar.


Verksamhet

forskning

Med hjälp av brett forskarnätverk i Sverige och internationellt presenterar SNS kontinuerligt aktuell och oberoende policyrelevant forskning i centrala samhällsfrågor. Forskarna arbetar under full akademisk frihet och svarar självständigt för sina analyser, slutsatser och förslag. SNS fungerar därmed som en plattform för framstående forskare att delta i det offentliga samtalet. I de forskningsprojekt som har bedrivits vid SNS under de senaste fem åren har sammantaget 190 forskare engagerats. De kommer från 20 internationella och 26 svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Kvaliteten säkerställs genom akademisk granskningsprocess. SNS vetenskapliga råd fyller också en viktig roll för att upprätthålla och säkerställa oberoende, god vetenskaplig kvalitet och tillgång till ett nätverk av olika forskarmiljöer.

Ett betydelsefullt särdrag för SNS är de referensgrupper med beslutsfattare och experter som knyts till forskningsprojekten. Under ett projekts gång diskuteras frågeställningar, resultat och slutsatser med gruppen. Gruppens medlemmar bidrar med sina erfarenheter från olika perspektiv. Det här utbytet tillför projekten ny kunskap och ger forskarna insikter om vilken ytterligare kunskap som efterfrågas. Det bidrar också till att forskningsresultaten når ut till berörda aktörer och kommer till användning.

Läs mer om SNS forskningsprogram här.

mötesplats

Genom ett hundratal konferenser, seminarier och rundabordssamtal per år skapar SNS mötesplatser där representanter från akademi, näringsliv, politik, offentlig förvaltning och andra viktiga samhällsaktörer kan utbyta kunskap, idéer och erfarenheter om centrala samhällsfrågor. Vid mötena presenteras och diskuteras forskningsstudier, relevanta utredningar och rapporter. Det leder till nya insikter och ger underlag för beslutsfattande.

utbildning

SNS Samhällsprogram är en unik utbildning för chefer och specialister i privat och offentlig sektor som vill utöka sin kunskap om hur Sverige och EU styrs och hur besluts fattas i politik och förvaltning. Genom föredrag med forskare, studiebesök i Stockholm och Bryssel samt informella samtal med ministrar, EU-parlamentariker, kommunpolitiker och myndighetschefer får deltagarna inblickar i de politiska beslutsprocesserna.


Så styrs SNS

SNS är en oberoende ideell förening. Föreningens högsta beslutande organ är SNS förtroenderåd som består av forskare och ledande beslutsfattare i näringsliv och offentlig förvaltning. Förtroenderådet utser SNS styrelse och revisorer. SNS valberedning föreslår personer att väljas som styrelse- och förtroenderådsledamöter.

SNS verksamhet bedrivs i två juridiska enheter, den ideella föreningen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och det av föreningen helägda aktiebolaget Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Serviceaktiebolag. Den viktigaste uppgiften för SNS Service AB är att fungera som ett servicebolag åt föreningens medlemmar. Inom ramen för den ideella föreningen bedrivs SNS forskningsprojekt.

Här kan du läsa de stadgar som styr SNS verksamhet.


Finansiering

SNS är icke-vinstdrivande, och har inga fasta, återkommande anslag. Verksamheten möjliggörs genom fyra finansieringskällor:

  • Medlemsavgifter från företag, myndigheter och organisationer.
  • Medlemsavgifter från privatpersoner med individuellt medlemskap i SNS.
  • Forskningsanslag från forskningsstiftelser och forskningsbidrag från företag, myndigheter och organisationer som ingår i forskningsprojektens referensgrupper.
  • Deltagaravgifter för SNS seminarier, konferenser och utbildningar.

Att finansieringen kommer från den här bredden av olika källor bidrar till SNS ställning som oberoende och fristående från enskilda intressen.


Fokus på fakta och kunskap sedan 1948

SNS har sedan starten 1948 varit en arena för kunskapsbaserad dialog om samhällsfrågor. Jan Wallander, som var SNS förste VD (1950–1953) uttryckte sig så här om SNS uppdrag – en beskrivning som fortfarande gäller i allra högsta grad:

”Skall vi kunna bygga upp ett samhälle som tillfredsställer våra krav på effektivitet, trygghet, rättvisa och frihet, måste vi grunda våra åtgärder på faktisk kunskap om de verkliga förhållandena och inte lösa förmodanden och känslomässiga ställningstaganden. Det är en sådan kunskap SNS vill nå genom sitt forskningsarbete.” (Jan Wallander 1952)