SNS är en mötesplats för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. Vi samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning.

SNS grundades 1948 av en grupp unga, samhällsengagerade företagsledare med en gemensam idé om samhällsvetenskap som verktyg för ekonomiska och sociala framsteg. Sedan dess har SNS varit Sveriges ledande mötesplats. 275 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer har tecknat medlemskap i SNS.

SNS har fyra verktyg för att bidra med kunskap

Policyforskning

I SNS forskningsrapporter översätts aktuell samhällsforskning till konkreta råd till ledande beslutsfattare i politik och näringsliv.

Forskningsdialog

I referensgrupper knutna till SNS forskningsprojekt sker ett utbyte av erfarenheter och perspektiv mellan forskning och praktiskt beslutsfattande.

Möten

Våra seminarier, konferenser och rundabordssamtal bidrar till kunskapsutbyte och ökad förståelse mellan näringsliv, politik, förvaltning och forskning.

Utbildning

SNS Samhällsprogram är en unik chefsutbildning som ger deltagarna en djupare förståelse för samhället och politiska beslutsprocesser från lokal nivå till EU-nivå.

Hur styrs SNS?

Förtroenderåd

SNS är en politiskt oberoende ideell förening. Föreningens högsta beslutande organ är SNS förtroenderåd som består av forskare och ledande beslutsfattare i näringsliv och offentlig förvaltning. Förtroenderådet utser SNS styrelse och revisorer.

Valberedning

SNS valberedning föreslår personer att väljas som styrelse- och förtroenderådsledamöter. Valberedningen består av Stefan Ränk, Einar Mattsson, ordf, Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm, Eva Gidlöf, Mondrago Consulting, Magnus Tegborg, Alumni/Harvey Nash, och Staffan Salén, Salénia, förtroenderådets ordförande.

Stadgar

Här kan du läsa de stadgar som styr SNS verksamhet.

SNS uppdrag

SNS uppdrag är att genom förmedling av forskning och fakta bidra med lösningar på centrala samhällsproblem. Forskningen tas fram med hjälp av ett nätverk av mer än 150 forskare från ett 30-tal akademiska institutioner i Sverige och runt om i världen.

Två juridiska enheter

SNS verksamhet bedrivs i två juridiska enheter, den ideella föreningen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och det av föreningen helägda aktiebolaget Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Serviceaktiebolag.

Den viktigaste uppgiften för SNS Service AB är att fungera som ett servicebolag åt föreningens medlemmar.

Inom ramen för den ideella föreningen bedrivs forskning och studier om viktiga samhällsfrågor.

Hur finansieras SNS?

SNS verksamhet möjliggörs genom fyra finansieringskällor:

  1. Medlemsavgifter från företag, myndigheter och organisationer
  2. Medlemsavgifter från privatpersoner med individuellt medlemskap i SNS
  3. Forskningsanslag från forskningsstiftelser och forskningsbidrag från företag, myndigheter och organisationer
  4. Avgifter som betalas av deltagarna på SNS seminarier, konferenser och utbildningar

Att SNS finansiering kommer från en bredd av olika källor är en styrka som bidrar till organisationens ställning som oberoende och fristående från enskilda intressen. SNS är inte vinstdrivande.