Ladda ner SNS verksamhetsberättelse 2023.

I den kan du ta del av redogörelser för SNS forskning, programverksamhet och finansiell information det gångna året. Tidigare års verksamhetsberättelser finns längre ner på sidan.


Vd har ordet

Bästa SNS-vän!

Det har varit en fröjd att fira SNS 75-årsjubileum under 2023. SNS uppdrag att sammanföra akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att hitta lösningar på centrala samhällsproblem framstår som minst lika viktigt i dag som 1948. Tack vare generösa donationer till 75-årsinsamlingen har vi kunnat sjösätta en stor jubileumssatsning på nyttiggörande av forskning. Insamlingen uppgick vid årets slut till 9,65 miljoner kronor. Medlen går till vårt nya forskarpris, en konferensserie samt till digitalisering av alla SNS rapporter:

I juni delade vi för första gången ut SNS-priset, som instiftats för att uppmärksamma framstående yngre forskare. Vinnare var nationalekonomen Johanna Rickne. Övriga finalister var ekonomhistorikern Martin Kragh, nationalekonomen Lisa Laun, kriminologen Amir Rostami och företagsekonomen Karl Wennberg. Det som förenar dem alla är deras skicklighet i kombination med passionen för att dela med sig av sin kunskap.

I oktober var det premiär för jubileumskonferensen Making Better Use of Research, som blir årligt återkommande. Under en heldag träffades företagsledare, myndighetschefer, HR-direktörer och forskare för att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Huvudtalare var Stanfordprofessorn Nicholas Bloom.

Under 2024 digitaliserar vi hela SNS historiska produktion av forskningsrapporter och gör den fritt tillgänglig på webben.

Stort avtryck

Vi har under året sett stora avtryck från våra forskningsprojekt om arbetsmarknad, brottslighet, ekonomisk trygghet, framtidens energisy­stem, högre utbildning och forskning, internationell samverkan, klimatomställning samt vård och äldreomsorg. För att nämna några exempel:

Peter Fredrikssons, Georg Graetz, Lena Hensviks och David Seims kritiska bedömning av det nyligen införda omställningsstudiestödet i Konjunkturrådets rapport 2023 Strukturomvandling på svensk arbetsmarknad: konsekvenser och policyåtgärder blev hett omdebatterad när rapporten lanserades i början av året.

Covid-19 på äldreboenden – personalens erfarenheter av Sara Erlandsson, Petra Ulmanen och Sara Wittzell väckte liv i diskussionen om hur äldreomsorgen fungerade under pandemin och gav lärdomar om hur omsorgen kan utvecklas framöver.

Carina Gunnarsons Den sårbara staten. En forskningsöversikt om hur organiserad brottslighet påverkar stat och kommun satte strålkastarljuset på behovet av mer kunskap om vilka insatser som behövs för att skydda samhället från välfärdsbedrägerier, infiltration och korruption av offentlig förvaltning.

Tillväxt och beredskap i fokus

Temat för årets Tylösandskonferens var hållbar tillväxt. Dagen inleddes av Daron Acemoğlu, professor i nationalekonomi vid MIT och en av världens mest citerade ekonomer. Den avslutades med ett samtal mellan statsminister Ulf Kristersson och Jacob Wallenberg, ordförande i Svenskt Näringsliv och Investor. De diskuterade vad som är avgörande för Sveriges och Europas framtida tillväxt och konkurrenskraft.

Med hjälp av SNS nätverk av forskare och medlemmar har vi identifierat två områden för projekt som startar 2024: Produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt, som tar ­frågeställningarna från Tylösandskonferensen vidare, samt SNS Beredskapskommission, som ska bidra med analyser av hur samhällsekonomiskt effektiv beredskap kan byggas.

SNS Vision

Under hösten återinvigde vi SNS Vision, ett program för unga samhällsengagerade talanger i SNS medlemsorganisationer. Det blev snabbt fulltecknat. Deltagarna får inspiration till olika karriärvägar och former av samhällsengagemang genom möten med politiker, experter, företagsledare och forskare. Dessutom får de inblick i varandras branscher och breddar sitt nätverk. Programmet är också ett viktigt sätt att stärka SNS-gemenskapen.

Glädjande nog växer SNS medlemskrets. Under 2023 har vi välkomnat 24 nya medlemmar. Jag vill rikta ett varmt tack för allt stöd till och engagemang i SNS. Det är viktigare än någonsin för att vi tillsammans ska kunna fortsätta bidra med kunskap och främja förståelse och ömsesidig respekt i samhällsdebatten.

Ilinca Benson, vd SNS


verksamhetsberättelser 1998–2022

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998