Ladda ner SNS verksamhetsberättelse 2021.

I den kan du ta del av redogörelser för SNS forskning, programverksamhet och finansiell information det gångna året. Tidigare års verksamhetsberättelser finns längre ner på sidan.


Vd har ordet

Trots osäkerhet och fortsatt pandemi har SNS verksamhet gått mycket bra under det gångna året. Antalet medlemmar växer, anmälningsläget till våra evenemang har varit fortsatt högt, och intresset för att bidra till och delta i våra forskningsprojekt är stort. Vi ser det som ett uttryck för ett fortsatt aktivt samhällsengagemang bland företag, myndigheter och andra aktörer. Det finns en växande efterfrågan på oberoende kunskapskällor som presenterar fakta och vetenskapliga studier, och på mötesplatser som möjliggör gränsöverskridande samverkan mellan näringsliv, politik och forskning.

SNS uppdrag är att identifiera de samhällsproblem där behovet av lösningar brådskar och där policyinriktad forskning behövs, men där kunskapsgapen samtidigt är störst och nyttiggörandet av befintlig forskning inte varit tillräckligt effektivt för att nå beslutsfattare. Låt mig lyfta tre områden som exempel på vår ambition att förse beslutsfattare med bästa tillgängliga kunskap när de behöver den.

Pandemilärdomar

SNS Tylösandskonferens 2021 på temat Economic Policy in the Covid World and Beyond genomfördes digitalt med medverkan av några av världens ledande forskare inom makroekonomi, social rörlighet och ledarskap. Ledande svenska experter och forskare kommenterade och gav svenska perspektiv.

Lärdomar från pandemin har också behandlats i vår seminarieserie om corona, däribland hur restriktionerna upplevts och följts, hur vaccinationssy­stemet fungerat och vilka omställningsåtgärder på arbetsmarknaden som genomförts. Erfarenheterna från pandemihanteringen är även viktiga i vårt nya projekt Vården och äldreomsorgens organisering och finansiering som startade i början av 2021.

Energifrågan

Säker tillgång på energi har varit en central fråga i samhällsdebatten under året. Vi har behandlat en rad viktiga aspekter vid seminarier inom ramen för Framtidens energisystem, däribland scenarier för framtidens energibehov, vätgasens roll, vindkraftens utbyggnad samt integrering av EU:s energisystem. Kopplingen till klimatkrisen och hur energifrågan är sammanvävd med geopolitik är exempel på teman som kommer att tas upp under projektets gång.

Polarisering

Demokratirådets rapport 2021, Polarisering i Sverige, väckte stor uppmärksamhet vid lanseringen i våras. Rådet finner, till skillnad från vad som verkar vara den allmänna bilden, att Sverige inte befinner sig i en särskilt polariserad tid. Polariseringen i vänster–högerdimensionen ligger kvar på sin höga historiska nivå. Samtidigt ser forskarna tecken på ökat ideologiskt avstånd i frågor som rör mångkultur, identitet, globalisering och migration. Forskarna konstaterar att också den så kallade affektiva polariseringen ökat något de senaste åren, men sammantaget går det inte att se någon ond spiral mot systemskadlig polarisering.

Högaktuella ämnen

SNS verksamhet är bred och täcker många högaktuella frågor. Under året har rapporter publicerats inom våra projekt om skattesystemet, hållbar samhällsbyggnad, penningtvätt, integration samt om vård och omsorg. Våra seminarieserier om AI, hållbart företagande och finansmarknaden fortsätter att väcka stort intresse. SNS Konjunkturrådsrapport 2021 om digitalisering och dess påverkan på marknader och konkurrens djupdök i en fråga med stor påverkan på företag och samhällsekonomi.

Nya forskningsprojekt

Två nya treåriga forskningsprojekt, med teman som står högt på samhälls­agendan, har förberetts under 2021. Brottslighet och samhälle startar i januari 2022 med fokus på hur brottslighet med stor negativ inverkan på samhället kan bekämpas. Polisarbete och kriminalpolitiska reformer, företagens utsatthet för organiserad brottslighet, infiltration av myndigheter, förebyggande sociala insatser samt orsaker till återfall i brott är exempel på ämnen som kommer att behandlas.

Det andra projektet Högre utbildning och forskning kommer att fokusera på förutsättningar för högkvalitativa forskningsmiljöer, hur nyttiggörande av forskningsresultat som bidrar till samhällsutvecklingen kan stärkas, samt hur lärosätena kan möta arbetsmarknadens ökande efterfrågan på alltmer avancerad kompetens och behov av omställning.

Gränsöverskridande samhällsutmaningar

Många av dagens samhällsutmaningar är gränsöverskridande och behöver hanteras på EU-nivå: klimatet, den organiserade brottsligheten, migration, handel och digitalisering – för att ta några exempel. SNS Samhällsprogram är en unik utbildning för chefer och specialister som vill utöka sin kunskap om hur Sverige och EU styrs och hur beslut fattas. 2021 års upplaga genomfördes under hösten i Stockholm och Bryssel. Deltagarna gav programmet betyget 4,8 av 5.

SNS finansiering och oberoende

Som bekant är SNS inte vinstdrivande och har inte några fasta återkommande anslag. Verksamheten möjliggörs tack vare alla som väljer att vara medlemmar, som bidrar med forskningsfinansiering och som deltar i våra evenemang och utbildningar. Denna modell, med många olika finansieringskällor, bidrar såväl till hög kvalitet och relevans i allt som produceras som till SNS ställning som oberoende och fristående från enskilda intressen.

Jag vill på detta vis tacka alla er som bidrar till och möjliggör SNS verksamhet och därigenom stödjer förverkligandet av SNS vision: Ett gemensamt kunskapsbyggande för ett bättre samhälle.

Mia Horn af Rantzien

Vd SNS


verksamhetsberättelser 1998–2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998