Ladda ner SNS verksamhetsberättelse 2020.

I den kan du ta del av redogörelser för SNS forskning, programverksamhet och finansiell information det gångna året. Tidigare års verksamhetsberättelser finns längre ner på sidan.


Vd har ordet

Året 2020 kommer att gå till historien som ett år präglat av coronapandemin och den tilltagande klimatkrisen – men även av insikten om vikten av fakta, vetenskap och konstruktiv samverkan mellan näringsliv och samhälle för att utveckla lösningar. SNS har en mycket viktig roll som brobyggare och vi har under året jobbat hårt, tillsammans med vårt breda nätverk av forskare och samhällsengagerade beslutsfattare och experter, med att ta fram, diskutera och sprida ny forskning och viktiga insikter inom en rad olika områden.

Coronakrisen

Vår seminarieserie Coronakrisen har vid 18 möten behandlat hur ekonomi, demokrati och geopolitik påverkas av pandemin och gjort djupdykningar i effekter för bland annat banksektorn, bostads- och fastighetsmarknaderna och för exportföretag. Vid det sista mötet presenterades Coronakommis­sionens rapport om äldrevården. Då uppmärksammades frågeställningar där ny kunskap behövs, som vi kommer att återkomma till i vårt nya forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering som startar i början av år 2021.

Klimatkrisen

Ett stort antal rapporter och möten har ägnats åt den globala klimatkrisen. SNS Konjunkturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat, som lanserades i januari, fick stor uppmärksamhet. 2020 års digitala Tylösandskonferens samlade en rad internationellt ledande experter på teman som klimatförändringarnas kostnader, den roll internationell handel och finansmarknad kan spela, globalt ledarskap och internationellt samarbete. I ett samarrangemang mellan SNS, Internationella valuta­fonden (IMF) och Institutet för internationell ekonomi (IIES) diskuterades olika policyåtgärder och deras effekter på ekonomi och klimatmål. Därutöver har 7 SNS-rapporter om olika frågor av relevans för klimatet publicerats under året.

Rekord i antal deltagare

Totalt 99 evenemang, med 313 talare, har arrangerats under 2020 med sammanlagt 11 600 deltagare, vilket är en fördubbling jämfört med 2019. På SNS Play kan man se eller lyssna på alla våra möten, däribland återkommande möten inom våra seminarieserier om finansmarknad, demokrati, hållbar samhällsbyggnad, AI-skiftet och IIES/SNS International Policy Talks.

Under året har 22 rapporter, inom bland annat miljö, energi, bostäder och infrastruktur, migration och integration samt hälsa, vård och omsorg, publice­rats. Sammanlagt 41 forskare har författat dessa rapporter. Som alltid vid SNS har de skrivit under full akademisk frihet och svarar självständigt för sina analyser, slutsatser och förslag.

SNS utökar – nya forskningsprojekt

Kapaciteten för forskningsledning har genom nyrekryteringar förstärkts under året, som ett led i vår satsning på att ytterligare bredda SNS projektportfölj som redan i dag är omfattande. De tre senaste rekryteringarna av forskningsledare har skett via SNS Job Market, som 2020 arrangerades för femte året i rad.
Intresset för SNS forskningsprojekt är stort. 58 företag, myndigheter och organisationer har under 2020 tackat ja till att medverka i referensgrupperna till tre nya forskningsprojekt om framtidens energimarknad, penningtvätt samt vård och äldreomsorg. Sammantaget medverkar 143 aktörer i SNS pågående och kommande referensgrupper och bidrar på det viset med kunskap och finansiering. Att finansieringen kommer från en bredd av olika källor bidrar till SNS ställning som oberoende och fristående från enskilda intressen.

Ställt om och tänkt nytt

Sedan pandemin bröt ut i mars – och vi på några veckor ställde om hela SNS verksamhet till digitalt format – är det tydligt att SNS som mötesplats för saklig samhällsdebatt och kunskapskälla är mer efterfrågat än någonsin. Allt fler beslutsfattare i näringsliv och förvaltning ser nödvändigheten av att på ett djupare plan förstå det komplexa samspelet mellan olika faktorer som styr den omvärld de verkar i. Satsningen på att utveckla våra kanaler för att nå beslutsfattare med ny kunskap och relevant besluts­underlag har fortsatt under året.

Och det är med hjälp av våra medlemmars och vårt forskarnätverks stora engagemang som vi, trots intäktstapp orsakade av inställda fysiska seminarier och konferenser, har lyckats upprätthålla och utveckla vår verksamhet under de mycket speciella omständigheter som rått under det här året. Tack vare strategiska besparingar och höga medlemsintäkter för 2020 har vi lyckats begränsa underskottet. Vi har också valt att lägga grunden för en utökning av SNS verksamhet, då vi är övertygade om att behovet av vetenskap och fakta och ett konstruktivt utbyte av kunskap och erfarenhet mellan olika samhällsaktörer ökar i en tid med djupa och allvarliga kriser och stor ovisshet.

Jag ser fram emot fortsatt samarbete!

Mia Horn af Rantzien
Vd SNS


verksamhetsberättelser 1998–2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998