Ladda ner SNS verksamhetsberättelse 2022.

I den kan du ta del av redogörelser för SNS forskning, programverksamhet och finansiell information det gångna året. Tidigare års verksamhetsberättelser finns längre ner på sidan.


Vd har ordet

Bästa SNS-vän

År 2022 var omskakande och på många sätt förfärligt, präglat av kriget i Ukraina, energikris och ekonomisk nedgång. Det vore i ett sådant läge lätt att tappa modet och låta känslan av vanmakt ta över. Men mycket av det jag ser runt omkring mig visar på motsatsen: engagemang, omtanke och handlingskraft. Det finns därför goda skäl att vara optimistisk. På SNS gör vi vårt bästa för att bidra med det vi kan påverka – främja saklig samhällsdebatt och fördjupa beslutsfattares kunskaper.

Under 2022 publicerade vi tjugo forskningsrapporter och anordnade ett hundratal evenemang om bland annat nedanstående områden som är särskilt kritiska för Sverige.

Skatter. SNS stora skatteprojekt avslutades i våras med en tvådagars­konferens och lanseringen av Åsa Hanssons rapport Ett skattesystem för Sverige i en global värld. Dåvarande finansminister Mikael Damberg deltog och kommenterade rapporten.

Energi. Inom ramen för forskningsprojektet »Framtidens energisystem« gav vi ut rapporter om regleringen av elnätsmarknaden och om hinder vid etablering av vindkraft. I våras gästades vi av EU:s energikommissionär Kadri Simson, och i oktober anordnade vi ett fullsatt seminarium där möjliga lösningar på energikrisen diskuterades.

Brottslighet. Projektet »Brottslighet och samhälle« startade i början av året och lyfter frågor om hur brottslighet med stor negativ inverkan på samhället kan motverkas. Den första rapporten handlar om sociala insatsers betydelse för att minska brottslighet.

Ny ledningsgrupp

I september tillträdde jag som vd och en månad senare tillsattes SNS nya ledningsgrupp.

Mikael Witterblad är chef för SNS Forskningsprogram och har suttit i ledningsgruppen sedan 2016. Forskningsprogrammet är ryggraden i SNS verksamhet och har utvecklats starkt de senaste åren. Under hösten låg fokus på att rekrytera referensgrupper och scouta forskare till de nya projekten »Klimat­omställningen och närings­livet« samt »Ekonomisk trygghet«.

Gabriella Chirico Willstedt är medlemschef, en ny tjänst som vi inrättar för att satsa mer på SNS medlems­erbjudande. Till exempel kommer vi att erbjuda fler nätverks­arenor för kunskapsutbyte och lärande. Gabriella är forskningsledare på SNS sedan 2017 och fortsätter som det vid sidan av sitt nya uppdrag.

Nina Bruce är event- och utbildningschef, med ansvar för våra mötesplatser och SNS Samhällsprogram. Nina har bidragit mycket till SNS genom åren i en rad olika roller. Den här tjänsten är också nyinrättad, med syfte att utveckla både våra livemötesplatser och den digitala publikupplevelsen.

Tobias Lindberg började som kommunikationschef vid årsskiftet 2021/2022 efter en lång karriär som journalist. I hans uppdrag ligger att öka kännedomen om SNS och stärka genomslaget för SNS forsknings­rapporter. Tonvikten ligger på digitala kanaler och sociala medier.

Susanna Wirmark är SNS ekonomichef sedan knappt två år. Hon har mångårig erfarenhet från bland annat detaljhandeln. SNS har som bekant inga fasta, återkommande anslag. Verksamheten är avhängig av att vi hushållar så effektivt som möjligt med våra resurser för att skapa mesta möjliga värde för SNS medlemmar och intressenter.

Utvecklingsområden

Som ny vd har jag ägnat mycket tid åt att samla intryck om SNS samt diskutera och fundera på hur verksamheten kan utvecklas. Tre övergripande områden har utkristalliserats:

  • Upprätthålla relevansen: En given framgångsfaktor är att fortsätta identifiera ämnen och formulera frågeställningar som väcker intresse, utmanar rådande föreställningar och bidrar med ny kunskap.
  • Främja gemenskapen: SNS verksamhet bygger på att sammanföra människor med skilda erfarenheter och skapa sammanhang med högt i tak, tillåtande stämning och respekt för varandras perspektiv och ståndpunkter.
  • Digital transformation: Vi har redan påbörjat den här resan, men det finns mycket kvar att göra när det gäller att använda digital teknik för att visualisera och förmedla forskningsresultat så att de når ut brett och blir lätta att ta till sig och använda.

Inget av ovanstående är möjligt utan SNS medlemmar och forskare. Därför vill jag rikta ett innerligt tack till alla er som engagerar er i och stödjer SNS. Ni är både anledningen till och förutsättningen för att SNS finns.

Ilinca Benson

Vd SNS


verksamhetsberättelser 1998–2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998