SNS startar ett treårigt forskningsprojekt om kris- och beredskapsfrågor – SNS Beredskapskommission.

Det försämrade säkerhetsläget i omvärlden gör att Sverige rustar upp sitt totalförsvar från historiskt låga nivåer. Risken för nya pandemier och klimatförändringarna aktualiserar också behovet av en robust beredskap. Att bygga ett motståndskraftigt samhälle kräver gemensamma insatser från offentliga och privata aktörer samt civilsamhället.

Projektet bidrar med kunskapsunderlag i form av en analys av hur en samhällsekonomiskt effektiv beredskap kan skapas och upprätthållas. Till projektet knyts en forskargrupp som leds av Lars Hultkranz, professor emeritus i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet.

Allt fler samhällsviktiga verksamheter drivs i dag i privat regi och näringslivets roll i samhällets beredskap är central. SNS utgör en brobyggande plattform mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och civilsamhället. Genom att diskutera och utbyta erfarenheter av åtgärder som syftar till att förbättra krisberedskapen kan förståelsen för varandras verksamheter öka.

Projektet startar i januari 2024 och pågår i tre år.

Kontakt

Forskningsledare: Anna Norén, anna.noren@sns.se, 072-251 36 81

Projektledare: Emelie Lekebjeremelie.lekebjer@sns.se, 073-753 32 07