Produktivitetstillväxten har under de senaste årtiondena minskat i många länder, så även i Sverige. Detta är problematiskt, eftersom produktivitet på längre sikt är avgörande för vårt välstånd. Vad är viktigt för att företag ska investera?​ Hur påverkas produktivitet, konkurrens och handel av statsstöd och industripolitik? ​Hur säkrar vi bäst morgondagens kompetens? ​

I SNS forskningsprojektet Produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt vill vi lyfta blicken och fokusera på de långsiktiga förutsättningarna för högre produktivitet, stärkt konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt. Projektet startar i januari 2024 och pågår i tre år.

Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi vid IIES, följer arbetet och kommer författa en slutrapport i forskningsprojektet. SNS vetenskapliga råd representeras i projektet av Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Pressmeddelande: Nytt SNS-projekt igång om produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt.


Referensgrupp

I referensgruppen ingår AstraZeneca, Ericsson, Finansdepartementet, Google Sverige, IKEM, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Luleå Kommunföretag, Mellby Gård, Nasdaq, NCC, Nordic Capital, Patent- och registreringsverket. Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen, Tillväxtverket, Trafikverket, Uniper och Vinnova.


Kontakt

Charlotte Paulie, forskningsledare,
charlotte.paulie@sns.se, 0739-87 19 11

Simon Torell Witt, projektledare,
simon.torell.witt@sns.se, 0766-97 69 88

Louise Lorentzon, forskningsledare (tjänstledig),
louise.lorentzon@sns.se, 070-791 21 72


Kommande seminarier

Produktivitets­kommissionens reformförslag för svensk ekonomi 2024.05.07


Pågående studier

Investeringar, Produktivitet och Konkurrens

Rapporten utforskar hur företagens investeringar påverkar produktivitet och konkurrenskraft i Sverige, särskilt med tanke på teknologiska framsteg som AI. Incitament för investeringar analyseras liksom hur investeringar bidrar till företagens produktivitet och konkurrenskraft. Projektet avser att identifiera drivkrafter bakom investeringar och produktivitetsförbättringar samt effekterna på den aggregerade ekonomin. Resultatet väntas ge insikter om faktorer som utgör hinder för produktivitetsförbättringar och förslag på hur beslutsfattare kan öka företagens incitament att investera i nya teknologier och förbättra produktiviteten till gagn för företag, konsumenter och samhället som helhet.

Författare: Florin Maican, professor i nationalekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Matilda Orth, fil.dr i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Lansering våren 2025.

Risk och riskfördelning i grön omställning

Rapporten undersöker risker som uppkommer vid stora investeringar inom ramen för den gröna omställningen i norra Sverige. Medan investeringarna, inom exempelvis elektrifiering och industrier som grön ståltillverkning och batteriproduktion, har potential att skapa nya jobb och bidra till klimatmål, medför de också samhällsrelaterade utmaningar och finansiella risker. Rapporten belyser dessa utmaningar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och analyserar bland annat hur riskerna fördelas mellan staten, kommuner och privata aktörer.

Författare: Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Lansering hösten 2025.

Produktivitetstillväxt och misallokering i Sverige

Trots introduktionen av banbrytande teknologier som bredbandsinternet, mobiltelefoni och artificiell intelligens har en avtagande takten i produktivitetstillväxt som observerats under de senaste decennierna. Denna rapport tar sig an frågan om varför produktivitetstillväxten har sjunkit och utforskar om en ineffektiv allokering av resurser mellan företagen kan vara en förklaring. Genom att använda senaste forskningsmetodik och detaljerade svenska företagsdata, avser rapporten att analysera företagens marknadsmakt och dess påverkan på aggregerad produktivitet. Resultaten väntas bidra till diskussionen om ekonomisk politik och reglering i Sverige, specifikt om behovet av att anpassa dessa för att stimulera produktivitet.

Författare: Horng Chern Wong, biträdande lektor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Anders Åkerman, professor i nationalekonomi vid Universitetet i Stavanger.

Lansering våren 2026.