Cookies

Integritetspolicy

SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle med dotterföretaget Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Service AB behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Denna informationstext förklarar vilka personuppgifter som SNS kan komma att behandla och för vilka ändamål denna behandling sker samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter SNS har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling.

SNS är personuppgiftsansvarig för den behandling som SNS utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kontakta SNS på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnitt 6.

1. Vilka personuppgifter som behandlas

1.1 SNS kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter om dig i olika avseenden. De uppgifter vi kan komma att samla in är grundläggande information om dig såsom namn och kontaktuppgifter samt information om ditt arbete såsom din arbetsgivare, din position och eventuell faktureringsadress. Dessa uppgifter inhämtas direkt från dig, din arbetsgivare eller, i vissa fall, från offentligt tillgängliga källor.

1.2 Om du utför en tjänst för SNS som betingar ett arvode kommer vi även att behandla uppgifter som är nödvändiga för att betala ut arvode till dig nämligen, kontouppgifter och, i vissa fall, personnummer.

1.3 Vid deltagande vid konferenser, seminarier eller andra events kan vi komma att spela in eller fotografera. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som SNS behandlar och som även kan komma att publiceras. SNS kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer ske. Vi kommer inte att publicera ljud- och bildupptagningar som du har en framträdande roll i utan ditt samtycke.

2. Varför dina personuppgifter behandlas

2.1 SNS kommer behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

(i) Tillhandahålla och administrera ditt eller din arbetsgivares medlemskap i SNS. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden SNS har gentemot dig eller din arbetsgivare med anledning av avtalet som medlemskapet innebär. Om det är din arbetsgivare som är medlem i SNS sker behandlingen för din arbetsgivares och SNS berättigade intresse av att du får ta del av medlemskapet och de tjänster som ingår häri.

(ii) Tillhandahålla och administrera konferenser eller andra events som du anmält dig till eller deltar i. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden SNS har gentemot dig i och med din anmälan. I samband med konferenser kommer en deltagarlista skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn och din arbetsgivare kan förekomma. Sådant utskick sker med anledning av deltagarnas berättigade intresse att få information som de kan anses ha intresse av.

(iii) Utskick av nyhetsbrev och information till dig angående SNS verksamhet och kommande konferenser och andra events. Dessa utskick sker enbart för att uppfylla SNS berättigade intresse av att kunna informera dig om vår verksamhet. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling.

(iv) Valberedning till SNS förtroenderåd. SNS valberedning behandlar personuppgifter för att kunna ge förslag till nya ledamöter till förtroenderådet. Denna behandling sker i SNS berättigade intresse av att kunna upprätthålla förtroenderådet i dess nuvarande form samt för att säkerställa en bred kompetens inom förtroenderådet.

(v) SNS sparar också en del e-post och annan skriftlig kommunikation vi får från dig, bland annat återkoppling du ger oss kring vår verksamhet, förslag till projekt, och annan information till nytta för vår verksamhet eller vår service till dig.

(vi) SNS samlar statistik över antal deltagare i våra evenemang. All statistik anonymiseras. Statistiken är till SNS verksamhetsuppföljning och verksamhetsberättelse, denna behandling sker genom den lagliga grunden intresseavvägningen.

2.2 SNS kan komma att vid behov uppdatera information i våra register. Detta sker för SNS berättigade intresse av att hålla våra register uppdaterade med korrekt information för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt.

3. Hur dina personuppgifter behandlas

3.1 Tillgång till personuppgifter

3.1.1 Tillgång till dina personuppgifter är ofta begränsad till de inom SNS som har behov av att behandla dina personuppgifter.

3.1.2 SNS kan vid tillhandahållandet av events komma att dela personuppgifter i enlighet med vad som anges ovan under avsnitt 2.1. Utöver detta kan dina personuppgifter komma att överföras till våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system, hjälper oss med utskick av nyhetsbrev och annan kommunikation. SNS ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3.2 Lagringstid

3.2.1 SNS kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du är medlem, står med i våra register för nyhetsbrev eller så länge som vi behöver för at administrera de tjänster vi tillhandahåller dig eller din arbetsgivare.

3.2.2 SNS kan spara vissa personuppgifter längre än vad som sagts ovan för att tillgodose krav enligt lag.

4. Dina rättigheter

4.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som SNS utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifter som SNS har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. SNS kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga undantaget de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål.

4.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 3.2 och SNS kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

4.3 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. SNS behandling som sker med stöd av berättigat intresse finns beskrivet under avsnitt 2. Rätten till invändning innebär att du kan begära att SNS behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

4.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.

1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av SNS utan ditt samtycke.

4.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till SNS i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

4.6 Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till SNS behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som SNS har rätt att behandla dina personuppgifter för.

4.7 Utövande av dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du SNS på de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 6.
SNS kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt 4.7 skyndsamt. Om SNS inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

5. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med SNS behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 4.7 har du alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för framförande av klagomål.

6. Kontakt

Du kan kontakta SNS med anledning av SNS personuppgiftsbehandling enligt ovan på: info@sns.se.