Kvinnliga chefer i näringslivet. Så här ser det ut!

Monica Renstig

Kvinnors bristande möjligheter att nå toppen inom näringslivet är ett hett diskussionsämne. Det enda mått som hittills varit tillgängligt för att spegla maktförhållandena mellan kvinnor och män är andelen kvinnor i de börsnoterade företagens styrelser. Hur förhållandena ser ut i alla företag, på olika chefnivåer inne i företagen, i företagsledningarna och i olika branscher har varit okänt. Likaså huruvida förhållandena har förändrats under de senaste tio åren.

kvinnliga_chefer_i_naringslivet.pdf 3,0 MB PDF

I denna rapport kartläggs den stora förändring som ägt rum under det senaste decenniet. Är rekryteringsbasen för topposterna tillräckligt stor för att vi ska kunna se en ökad andel kvinniga toppchefer inom en snar framtid? Siffrorna pekar på en mycket spännande positiv utveckling.