Kvinnor i koncernstyrelser. Nomineringsdiskussioner och beslut 2003

Pernilla Petrelius Karlberg

År 2003 nära fördubblades andelen kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser. Hur förklarar de olika aktörerna i nomineringsprocesserna den snabba förändringen? Har de förändrat sitt sätt att arbeta – och i så fall hur? Vilka faktorer kan tänkas ha påverkat arbetsprocesserna och diskussionerna inom nomineringsförfarandena?

kvinnor_i_koncernstyrelser.pdf 3,1 MB PDF

Här redovisas vilka krafter som kan ha bidragit till ökningen av andelen kvinnliga styrelseledamöter i koncernstyrelser. Studien är en fortsättning på den tidigare publicerade rapporten Rekrytering av koncernstyrelser – nomineringsförfaranden och styrelsesammansättning med fokus på kvinnors ställning och möjligheter. Det empiriska materialet utgörs av nya intervjuer med samma personer som deltog i den första rapporten. De intervjuade är styrelseordförande, ledamöter i nomineringskommittéer, ägarrepresentanter, verkställande direktörer, styrelseledamöter och rekryteringskonsulter.