Överprövning vid offentlig upphandling – hur öka effektiviteten?

Tid och plats

Måndag 26 maj 2014, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur väl fungerar bestämmelserna och systemet för överprövningar vid offentliga upphandlingar? Vilka och hur många upphandlingar är det som överprövas? Kan dagens regelverk och praxis utvecklas för att minska de negativa effekterna av överprövningar?

Den offentliga upphandlingen uppgår årligen till mellan 550 och 600 miljarder kronor, omkring 15 till 20 procent av BNP. Att den offentliga upphandlingen fungerar väl är därför av stor vikt för svensk ekonomi.

I dag överprövas omkring 7 procent av alla upphandlingar. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska undersöka om bestämmelserna för överprövningar bör ändras. Leverantörers möjlighet att överpröva offentliga upphandlingar är viktig utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

Samtidigt kan överprövningar innebära stora problem för myndigheter, leverantörer och medborgare. När en upphandling överprövas stoppas den oftast, vilket leder till förseningar, ökade kostnader och uteblivna leveranser. En hög andel överprövningar kan i sin tur leda till att leverantörer avstår från att lämna anbud vilket inverkar negativt på konkurrensen. Ytterligare en risk är att de upphandlande myndigheterna fokuserar i så hög utsträckning på att göra rätt ur ett juridiskt perspektiv att det går ut över möjligheterna att få till stånd en så god affär som möjligt.

SNS bjuder in till ett samtal om hur dagens regelverk och praxis fungerar utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv – och vilka möjligheter till förändring som finns.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS-medlem* och 595 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 22 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!