SNS sätter fokus på demokratifrågor

Både internationellt och i Sverige står demokratifrågorna högt på dagordningen och många oroar sig för demokratins framtid. SNS sätter fokus på forskning om demokrati i en serie seminarier. Först ut är ett seminarium i morgon, fredagen den 13 april, om vad som gör att vi röstar och hur vi väljer.

I Sverige togs de sista stegen mot att bli en parlamentarisk demokrati, med allmän och lika rösträtt för kvinnor och män, under åren 1917 till 1921. Det stora avgörandet skedde hösten 1918, för snart hundra år sedan. Det uppmärksammar SNS genom att arrangera en rad seminarier där internationella och svenska ledande forskare presenterar ny forskning om demokrati.

–Vi lyfter fram ny spännande forskning på området och hoppas få till fördjupade och konstruktiva samtal om centrala demokratifrågor, säger Mia Horn af Rantzien, vd SNS.

I seminarieserien kommer vi att ta upp ämnen såsom röstnings- och väljarbeteende och politiskt deltagande på lokal nivå under våren. I höst arrangerar vi en eftervalsanalys och tar dessutom upp polarisering, med bland andra Nolan McCarty, professor vid Princeton University, samt korruptionsrisker i svenska kommuner.

Startskottet för seminarieserien kom redan i september 2017, ett år före valet. Då lanserades SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, där fem statsvetare tog pulsen på den politiska situationen i Sverige.

Satsningen på demokratifrågor knyter an till SNS långa historia av uppmärksammad forskning om demokratin och det politiska systemet. Åren 1995–2011 utkom årliga rapporter från SNS Demokratiråd.

Till seminarieserien har vi knutit en referensgrupp:

  • Katarina Barrling, Institutet för personal- och företagsutveckling och Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
  • Erik Haegerstrand, Bonnier Holding
  • Johannes Lindvall, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
  • Torsten Persson, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
  • Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet
  • Anders Sundin, Vetenskapsrådet
  • Lena Wängnerud, Statsvetenskapliga
    institutionen, Göteborgs universitet (Riksbankens Jubileumsfond)

Finansiellt stöd för seminarieserien har erhållits från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

13 april: Inför valet: Vad gör att vi röstar och hur väljer vi?
7 maj: Medborgarna och politiskt beslutsfattande – erfarenheter från Sveriges tre största städer
11 september: Eftervalsanalys